2015

27. veebruar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Liina Edesi

The influence of cultivation methods on soil microbial community composition and activity
Erinevate viljelusviiside mõju mikroobide koosseisule ja aktiivsusele mullas
Juhendajad: dotsent Enn Lauringson, vanemteadur Malle Järvan (Eesti Taimekasvatuse Instituut)
 

16. aprill, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Julia Jeremejeva
Prostaglandin F2α and parenteral antibiotics as a treatment of postpartum metritis and endometritis, and possible relation of acute phase proteins with subsequent fertility in dairy cows    
Prostaglandiini F2α ja antibiootikumide lihastesisene või nahaalune kasutamine poegimisjärgse metriidi ja endometriidi ravis lüpsilehmadel ning taastiinestumise võimalik hindamine akuutse faasi proteiinide määramise kaudu
Juhendajad: professor Toomas Orro, dotsent Kalle Kask
 

12. mai, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Kadri Kask
Distribution and habitat preferences of the Clouded Apollo butterfly [Parnassius mnemosyne (L.)] in Estonia
Mustlaik-apollo [Parnassius mnemosyne (L.)] levik ja elupaiga eelistused Eestis
Juhendaja: professor Valdo Kuusemets

 

15. juuni, metsandus- ja maaehitusinstituut
Regino Kask
The influence of growth conditions on physico-mechanical properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood in Estonia
Kasvutingimuste mõju hariliku männi (Pinus sylvestris) L.) puidu füüsikalis-mehaanilistele omadustele Eestis
Juhendaja: Dots. Emer. Jaak Pikk

 

12. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Tõnu Tõnutare
Possibilities to affect antioxidant properties of strawberries and some methodical aspects in their determination
Aedmaasika viljade antioksüdatiivsete omaduste mõjutamise võimalustest ja metoodilistest aspektidest nende määramisel
Juhendajad: dotsent Ulvi Moor, professor Lech Szajdak

 

21. august, metsandus- ja maaehitusinstituut
Priit Põllumäe

Assessment of private forest owners' cooperation in Estonia
Eesti erametsaomanike koostöö analüüs
Juhendaja: dotsent Henn Korjus
 

21. august, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Priit-Kalev Parts

Sustainable community management in Estonia: reflections on heritage projects on Kihnu Island, in Viljandi County, and in various protected areas
Kestlik kogukonnakorraldus: kultuuripärandiga seostuvate arendustegevuste peegeldusi Kihnu saarelt, Viljandi maakonnast ja Eesti kaitsealadelt
Juhendaja: professor Kalev Sepp

Bert Holm
Cultivation of willows (Salix sp.) using residues of the wastewater purification process and biogas production as fertilisers
Pajude (Salix sp.) kasvatamine kasutades väetistena reoveepuhastusprotsessi- ja biogaasi tootmise jääke
Juhendaja: vanemteadur Katrin Heinsoo


28. august, tehnikainstituut
Marti Tutt
Factors affecting biochemical composition of lignocellulosic biomass and its effect on selection of pretreatment method and on bioethanol production potential
Lignotselluloosse biomassi biokeemilist koostist mõjutavad tegurid ning biokeemilise koostise mõju eeltöötlusmeetodi valikule ja bioetanooli tootlikkusele
Juhendajad: professor Jüri Olt, vanemteadur Timo Kikas


17. september, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Maret Saar

Electrical charge of basidiospores of hymenomycetes (Fungi) and its biological significance
Eoslavaseente kandeoste elektrilaeng ja selle bioloogiline tähendus
Juhendajad: professor Tiiu Kull, Erast Parmasto

22. oktoober, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Garri Tralman
Rod-through-plate fixator in the treatment of long bone factures of small animals
Kombineeritud metalloosteosüntees pikkade toruluude murdude raviks väikeloomadel
Juhendajad: professor Vladimir Andrianov, professor Marina Aunapuu
 

6. november, tehnikainstituut
Aare Aan

On using Mathcad software for modelling, visualization and simulation in mechanics
Mathcad tarkvarapõhine modelleerimine, visualiseerimine ja simuleerimine mehaanikas
Juhendaja: professor Mati Heinloo
 

4. detsember, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Berit Tein

The effect of farming systems on potato tuber yield and quality
Viljelussüsteemide mõju kartuli mugulasaagile ja kvaliteedile  
Juhendajad: dotsent Are Selge, teadur Vyacheslav Eremeev, vanemteadur Evelin Loit