2020

Kaitstud doktoritööd 2020

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

 

5. märts, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava


Kaia Kask

The effects of heat stress severity on photosynthesis and volatile organic compound emissions in black mustard and tobacco
Kuumastressi mõju musta kapsasrohu (Brassica nigra L.) ja vääristubaka (Nicotiana tabacum L.) fotosünteesile ja lenduvühendite emissioonidele

Juhendajad: professor Ülo Niinemets, vanemteadur Astrid Kännaste

 

13. märts, tehnikainstituut, tehnikateaduse õppekava


Märt Reinvee

Applicability of low-cost electromyographs in ergonomic assessment

Madala maksumusega elektromüograafide rakendatavus ergonoomikalises hindamises

Juhendajad: emeriitdotsent Jaak Jaaniste, professor Mati Pääsuke

 

11. juuni, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava

 

Anri Aino Elisa Timonen

Epidemiology of Mycoplasma bovis intramammary infection in dairy herds

Mycoplasma bovis’e põhjustatud udaranakkuse epidemioloogia piimaveisekarjades

Juhendajad: dotsent Piret Kalmus, dotsent Kerli Mõtus

 

16. juuni, põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse õppekava

 

Anne Ingver

Impact of farming system, pre-crop and weather conditions to yield and quality of spring wheat

Viljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastiku mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile

Juhendajad: dotsent Evelin Loit, dr. Ilmar Tamm (Eesti Taimekasvatuse Instituut)

 

17. juuni, metsanduse- ja maaehitusinstituut, metsanduse õppekava

 

Tauri Arumäe

Estimating forest variables using airborne lidar measurements in hemi-boreal forests

Puistute takseertunnuste hindamine aerolidari mõõtmisandmete põhjal hemiboreaalsetes metsades

Juhendaja: dotsent Mait Lang

 

17. juuni, põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

 

Linda-Liisa Veromann-Jürgenson​

Mesophyll conductance in gymnosperms

Paljasseemnetaimede mesofülli juhtivus

Juhendajad: dotsent Tiina Tosens ja prof. Ülo Niinemets

 

17. juuni, põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

 

Miguel Villoslada Peciña

A tiered framework for mapping and assessing ecosystem services from semi-natural grasslands: expert-based assessments, proxy indicators and uav surveys

Pool-looduslike koosluste ökosüstemiteenuste kaardistamine ja hindamine erinevatel tasanditel: eksperthinnangud, kaudsed indikaatorid ja drooniuuringud

Juhendajad: prof. Kalev Sepp, prof. Robert Gerald Henry Bunce, dr. Raymond D. Ward (University of Brighton)

 

19. juuni, põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Joanna Tamar Storie

When peace and quiet is not enough: Examining the challenges communities face in Estonian and Latvian rural landscapes

Kui rahu ja vaikus pole küllalt – uurimus kogukondade väljakutsetest Eesti ja Läti ruraalmaastikes

Juhendajad: prof. Mart Külvik ja prof. Simon Bell

 

24. august, tehnikainstituut, tehnikateaduse õppekava

Lisandra Marina da Rocha Meneses

Second-generation bioethanol production: strategies for sidestreams valorisation in a sustainable circular economy

Teise põlvkonna bioetanooli tootmine: kõrvalvoogude valoriseerimine jätkusuutliku ringmajanduse kontseptsioonis

Juhendajad: professor Timo Kikas, dotsent Kaja Orupõld

 

31. august, põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Lagle Heinmaa

Factors affecting apple juice quality and mycotoxin patulin formation

Õunamahla kvaliteeti ja mükotoksiini patuliini teket mõjutavad tegurid

Juhendajad: dotsent Ulvi Moor, professor Eivind Vangdal

 

31. august, põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Oleksandr Karasov

Mapping landscape organization conditions, enabling use of cultural ecosystem services, by means of remote sensing and location-based social media data: a resource-driven approach

Ökosüsteemi kultuuriteenuseid kaardistada võimaldavad maastikutunnused kaugseire ja kohapõhise sotsiaalmeedia andmetes – ressursipõhine lähenemine

Juhendajad: professor Mart Külvik, professor Igor Chervanyov

 

10. september, põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Riinu Kiiker

Diversity in baltic populations of potato late blight pathogen phytophthora infestans

Kartuli-lehemädaniku tekitaja phytophthora infestans baltimaade populatsioonide mitmekesisus

Juhendajad: professor Marika Mänd, dotsent Eve Runno-Paurson

 

16. september, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava

Kaari Reimus

On-farm mortality and related risk factors in estonian dairy and beef herds

Suremus farmis ja sellega seotud riskitegurid eesti piima- ja lihaveisekarjades

Juhendajad: dotsent Kerli Mõtus, professor Arvo Viltrop

 

9. oktoober, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsanduse õppekava

Sille Rebane

Evaluation of forest management in the context of carbon fluxes: eddy-covariance method

Metsade majandamise mõju hindamine süsiniku kontekstis: turbulentse kovariatsiooni meetod

Juhendajad: vanemteadur Kalev Jõgiste, vanemteadur Marek Metslaid

 

13. november, tehnikainstituut, tehnikateaduse õppekava

Janar Kalder

Solar and wind energy seasonal heat storage systems for residential buildings in nordic climate

Päikese- ja tuuleenergia sesoonne soojussalvestus elamute kütteks põhjamaises kliimas

Juhendajad: professor Andres Annuk, dotsent Eugen Kokin

 

11. detsember, metsandus- ja maaehitusinstituut,, tehnikateaduse õppekava

Ottar Tamm
The effects of land use and climate change on the hydropower potential in estonian rivers
Maakasutuse ja kliimamuutuse mõju eesti jõgede hüdroenergeetilisele potentsiaalile
Juhendaja: dotsent Toomas Tamm

21. detsember, majandus- ja sotsiaalinstituut, põllumajanduse õppekava

Helis Luik-Lindsaar

Evaluation of technical efficiency in farms and rural municipalities in estonia using data envelopment analysis

Eesti põllumajandusettevõtete ja maapiirkonna kohalike omavalitsuste tehnilise efektiivsuse hindamine andmeraja analüüsi meetodiga

Juhendajad: professor Rando Värnik ja vanemteadur Ants-Hannes Viira