Doktoritöö teemad 2020/2021

Doktoritööde teemad 2020/2021 õppeaastaks

Lõplik nimekiri (instituudi poolt finantseeritavad õppekohad) avaldatakse hiljemalt mai lõpus.

 

Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia

 

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

 

 Katrin Heinsoo, Indrek Melts, Inocencio E. Buot Jr

Erinevate kliimavöötmete puisrohumaade loodushüvede võrdlus

Comparison of ecosystem services in wooded grasslands of different climate zones

 

Tiiu Kull, Giacomo Puglielli

Funktsionaalsete tunnuste ja keskkonnaparameetrite vaheliste seoste mõju puittaimede varju- ja põuataluvuse lõivsuhtele

 Trait-environment relationships underlying the shade-drought trade-off in woody species

 

Ülo NiinemetsKristiina Mark

Krüptogaamide mikrokoosluste leviku sõltuvus kliimaatilistest, ökoloogilistest ning bioloogilistest teguritest

 Cryptogam microbial communities distribution and dependence on climatic, ecological and biological factors
 

Kalle Olli

Veekogude elustiku arengusuunad ja kohanemine keskkonnamutlikkusega

Biodiversity trends in aquatic communities and adaptation to environmental change

 

Monika Suškevičs, Carmen Păunescu

Koostööline kogukonna-korraldus rahvusparkides

Adaptive Co-management of National Parks

 

Raymond Ward, Miguel Villoslada, Kalev Sepp

Rannikumärgala ökosüteemiteenuste pakkumine: globaalsete muutuste mõju

Ecosystem service provision in coastal wetlands: implications of global change

 

Instituudi poolt finantseeritavad õppekohad 2021/2022 aastal keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekaval:

 

Lauri Laanisto, Tiiu Kull

Loodusradade külastatavust mõjutavate faktorite võrdlev analüüs lokaalsel ja globaalsel skaalal

Comparative analysis of the factors affecting the visitor´s load of nature trails in local and global scale

 

Kalev Sepp

Kliimamuutuste ja majandusmuutuste stsenaariumite mõju põllumajandusmaastike elurikkusele ja ökosüsteemiteenustele

Impact of Scenarios  of Climate and Economic Change  for Biodiversity and Ecosystem Services of Agricultural Landscapes

 

Tiina Tosens, Ülo Niinemets

Fotosünteesikiiruse ning fotohingamise vaheliste seoste varieerumine perekonna Helianthus liikides

Underlying mechanisms of Variability in the relationship between photosynthesis and photorespiration in Helianthus species

 


Metsandus

 

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

 

Marek Metslaid

Häiringujärgne üraski leviku dünaamika kaitsealadel ja nende läheduses

Post-disturbance bark beetle spread dynamics in protected areas and near their vicinity
 

Katri Ots, Reimo Lutter

Raskmetallide omastamine ja jaotumine hübriidhaava- ja arukaseistandikes endistel põllumajandusmaadel ja Aidu ammendatud põlevkivikarjääri puistangutel

The uptake of heavy metals and their allocation of hybrid aspen and silver birch plantations on former agricultural lands and a reclaimed Aidu oil shale quarry
 

Hardi Tullus, Reimo Lutter, Arvo Tullus

Metsamajanduse ja kliima mõju endistele põllumaadele rajatud lehtpuuistandike produktsioonile ja puudevahelise konkurentsile

The effect of management and climate on the production and competition in deciduous plantations on former agricultural lands

 

Veiko Uri, Mai Kukumägi

Valik- ja turberaiete mõju metsaökosüsteemi süsinikuringele

The effect of selective felling and shelterwood cutting on ecosystem carbon budget


Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohti 2021/2022 aastal metsanduse õppekaval ei avata.

 Põllumajandus

 

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

 

Riho Gross, Anti Vasemägi, Kristina Noreikiene

Genotüübi ja keskkonna koosmõju morfoloogiliste, füsioloogiliste ja etoloogiliste tunnuste muutlikkusele ahvenal

Genotype and environment interactions in Eurasian perch: analysis of morphological, physiological and behavioural traits

 

Tanel Kaart

Uute sensoripõhiste fenotüübiandmete kasutamine aretusotsuste tegemiseks piimaveistel

The use of new sensor-based phenotype data for breeding decisions in dairy cattle

 

Marko Kass, Toomas Orro, Meelis Ots

Astelpaju kõrvalsaaduste väärindamine söödalisandina looma- ja linnukasvatuses

Valorisation of sea buckthorn by-products as a feed supplements for livestock and poultry

 

Norbertas Noreika, Marika Mänd

Pestitsiide mõju kasulike röövmardikate toitumisökoloogiale agro-ökosüsteemides

Pesticide effects on nutritional ecology of beneficial predatory beetles in agroecosystems

 

Merrit Shanskiy, Cecilia Lalander, Olavi Kurina

Tööstusliku kärbsekasvatuse jääkproduktide vääridamisevõimalused: kompotist täpismanipulatsioonideni

Possibilities of industrial fly farming residue valuations: from compost to precision manipulations

 

Tiina Tosens, Ülo Niinemets

Fotosünteesikiiruse ning fotohingamise vaheliste seoste varieerumine perekonna Helianthus liikides

Underlying mechanisms of Variability in the relationship between photosynthesis and photorespiration in Helianthus species

 

Eve Veromann

Uudne jätkusuutlik RNAi-tehnoloogial põhinev lahendus rapsikahjurite tõrjeks

The potential for RNA interference-based management of oilseed rape pests

 

Rando Värnik, Constantine Iliopoulos

Institutsioonilise keskkonna roll Eesti biomajanduslike ühistute arengus

The role of the institutional environment in the development of Estonian bioeconomic cooperatives

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohad:

 

Alireza Fazeli, Hanno Jaakson, Vallo Volke

Insuliiniresistentsus piimaveistel ja inimestel: ekstratsellulaarsetel vesiikulitel põhinevad biomarkerid

Insulin resistance in dairy cattle and human beings: potential for extracellular vesicle based biomarker discovery

 

Liina Talgre, Liina Edesi

Kalajäätmete töötlemisel saadud bioloogiliste väetiste ja talviste vahekultuurie mõju mahepõllumajanduslikult kasvatatud köögivilja saagikusele ning mulla toitainete sisaldusele ja mikroobikooslustele

Effects of fish-waste bio-based fertilizers and winter cover crops on organically grown vegetables yield and soil chemical and microbial composition

 


Tehnikateadus

 

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

 

Andres Annuk, Janar Kalder, Artis Teilans

Teraviljakasvatusettevõtte energiakasutuse taastuvkomponendi optimeerimine omatarbe suurendamise eesmärgil

Grain growing farm renewable component of energy use optimizing for increasing self-consumption

 

Timo Kikas

Levoglükosaanist biokemikaalideni: tootmise, eraldamise ja mikroobse valoriseerimise protsesside optimeerimine

Levoglucosan-to-biochemicals: Optimizing the production, separation and microbial valorization processes

 

Protima Rauwel, Erwan Rauwel

Kitsa keelutsooniga vasknitriidi nanoosakeste süntees optoelektroonilisteks ja energeetilisteks rakendusteks

Synthesis of narrow band gap copper nitride nanoparticles for optoelectronic and energy applications

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohad:

 

Eugen Kokin, Sven Peets

Taimekasvatustalu põldude- ja taimestiku olukorra jälgimise automaatne jaotatud andmehõive süsteem

Automatic distributed data acquisition system for monitoring the condition of fields and vegetation at a plant breeding farm

 

Timo Kikas

Bio-pindaktiivsete ainete tootmine termiliselt väärindatud lignotselluloossest biomassist

Production of bio-surfactants from thermally valorized lignocellulosic biomass

 

 

Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus

 

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

 

Alireza Fazeli, Rajeev Bhat

Ekstratsellulaarsete vesiikulite (EV) puhastamine ja iseloomustamine: uudne lähenemisviis puu- ja köögiviljajäätmete väärindamiseks

 Purification and characterisation of extracellular vesicles (EVs): A novel approach for valorisation of fruit and vegetable wastes

 

Radu Ionescu, Alireza Fazeli, Toomas Orro

Ekstratsellulaarsetest vesiikulitest lenduvate orgaaniliste ühendite määramine ja nende kasutamine haiguste diagnoosimisel ja jälgimisel

Assessment of volatile organic compounds emission by extracellular vesicles and their suitability in disease diagnosis and monitooring

 

Toomas Orro, Kerli Mõtus

Soole- ja hingamisteede infektsioonide koostoime piimaveise vasikate immuunsusega võõrutuseelsel perioodil

The interaction of gut and respiratory tract infections and immunity of dairy calves during the pre-weaning period

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohad:

 

Alireza Fazeli

Embrüo poolt indutseeritud ema immuunsustaluvus: embrüonaalsete ekstratsellulaarsetele vesiikulite mõju ema tolli-laadsetele retseptoritele

Deciphering the embryo-induced maternal immune tolerance by characterizing the effects of embryonic extracellular vesicles on maternal cellular toll-like receptors

 

Alireza Fazeli

Embrüo-ema suhtlemise signaaliülekannet vahendavate valkude uurimine

Understanding proteins that mediate the signal transduction during embryo-maternal communication

 

Doktorantuuri saab sisseastumisdokumente esitada aadressil www.sais.ee