Ainele registreerunud õppijad

Õppeainetele registreeruvad üliõpilased ise. Keset semestrit akadeemiliselt puhkuselt naastes võib selleks vaja olla õppekorralduse spetsialisti abi.
Õppejõud saab soovi korral ise üliõpilasi ainelt eemaldada või aine kuulajaks lisada.
Aine registreeringut ei tohi tühistada üliõpilasel, kellele aine on kohustuslik! (va juhul, kui ta läheb semestri jooksul akadeemilisele puhkusele - sel juhul märgib üliõpilane avaldusele ained, millel ta osaleda ei soovi ning registreeringu tühistab instituudi õppekorraldse spetsialist).
Valides Ainele registreeritud õppijate juurest Vaata/muuda saate vaadata registreerunute nimekirja, salvestada üliõpilaste nimekirja Excelisse. (Üliõpilase registreeringu tühistamiseks tuleb valida pealehelt Üliõpilaste registreerimine õppetööle.  Samast on võimalik muuta ka üliõpilase kuulumist rühma.)

Üliõpilaste lisamine aine kuulajate hulka
Valige Ainele registreeritud õppijate juurest Lisa, Teile avaneb üliõpilaste registreerimise vorm

Üliõpilaste registreerimine

Üliõpilase lisamiseks valige Lisa isikuid. Üliõpilasi võite otsida instituudi, õppeastme, matriklinumbri, nime vms alusel. Kõik väljad ei pea olema täidetud! St kui otsite nt nime järgi, piisab ka ainult nime osast. Matriklinumbri alusel otsides võite komaga eristatult lisada mitu numbrit. Tehke üliõpilas(t)e, keda ainele registreerida soovite, juurde märge ning valige Lisa valitud üliõpilased. Salvestage.
Kui ainel on mitu rühma, valige ka rühm!
Kui üliõpilase juures on mõni musta värvi märkus (nt Üliõpilane on akadeemilisel puhkusel) on tegemist informatiivse kirjega, mis ei takista üliõpilast ainele registreerida. Punase märkuse Üliõpilasel on positiivne hinne antud aines  korral teda ainele registreerida ei tohi, kuivõrd sama ainet kaks korda sooritada ei ole lubatud. Vastav märge ilmub ka juhul, kui üliõpilasel on aine mõnest teisest koolist üle kantud ning asendatud antud õppeainega.
Samuti ei tohi ainele registreerida üliõpilast punase märkuse Üliõpilasel on läbimata eeldusaine  puhul.

Õppeainele peavad olema registreeritud KÕIK üliõpilased, kes seda ainet antud semestril sooritavad (ka eksternid, täiendõppijad, välis- ja külalisüliõpilased). Kõik need üliõpilased võib lisada ühte ja samasse eksamiprotokolli.