Doktoranditoetus ja stipendiumid

Doktoranditoetus

Doktoranditoetust saavad kõik tulemuslepingu alusel moodustatud õppekohtadel õppivad tudengid, kes on immatrikuleeritud enne 2022. õppeaastat.

2022. aasta vastuvõtust alates enam doktoranditoetust ei määrata, vaid doktorandiga on õigus sõlmida tähtajaline tööleping nooremteadurina töötamiseks teadustöö eripärast tulenevalt kuni tema nominaalse õppeaja lõpuni. Nooremteaduri palgaaste on 1545 eurot, alates 01.04.2023 on 1718 eurot.

Varasematele sisseastujatele jääb doktoranditoetuse suurus samaks (660.- kuus), mida määratakse nominaalaja lõpuni. Doktorandil on õigus saada doktoranditoetust, kui ta:
1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
2) õpib doktoriõppes täiskoormusega;
3) õpib doktoriõppes kas täiskoormusega või osakoormusega juhul, kui temalt ei nõuta õppekulude hüvitamist;
4) ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
5) on läbinud atesteerimise ülikooli nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras või on esimese aasta doktorant ja õpib riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohal;
6) on läbinud atesteerimise ülikooli nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras või on esimese aasta doktorant.

Doktorandie makstakse doktoranditoetust septembrist alates 12 kalendrikuuks.


Akadeemiline puhkus: doktorandile, kes viibib doktoranditoetuse taotlemise ajal akadeemilisel puhkusel, on vastava taotluse tähtaegse esitamise korral õigus määrata doktoranditoetus alates akadeemilise puhkuse lõpukuupäevale järgnevast õppekuust kuni järgneva õppeaasta alguseni. Doktoranditoetuse maksmine peatatakse, kui doktorant lubatakse akadeemilisele puhkusele. Kui doktorant tuleb akadeemiliselt puhkuselt, jätkatakse temale doktoranditoetuse maksmist instituudi õppedirektori esildise alusel, toetuse määramise aluseks on positiivne atesteerimisotsus.

NB! 2022/23 vastuvõtust alates ei saa võtta akadeemilist puhkust. Enne 2022/23. õppeaastat immatrikuleeritud doktoranti käesolev muudatused ei puuduta.

 

Stipendiumid

HARNO mobiilsustoetused doktorandile

Kristjan Jaagu stipendium

Olulised märksõnad:
  • Kõikide KJ stipendiumite puhul nõutakse eesti keele oskust vähemalt B1 tasemel. Selle tõestamiseks peab taotleja esitama Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia või eesti keele oskust vähemalt B1 tasemel tõendava dokumendi (kõrgkoolis või eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba omava koolitaja juures läbitud keelekursuse tunnistus, õppetulemuste väljavõte või tasemeeksami tunnistus).
  • Vahetusõpingute (endise nimega välisõpingute) stipendiumiga ei toetata õpirännet, mida toetatakse teistest Haridus- ja Teadusministeeriumi või Haridus- ja Noorteameti poolt vahendatud õpirände programmidest. Siia alla kuulub ka Erasmus+ programm. Seega ei saa vahetusõpingute stipendiumi taotleda tudengid, kelle õpiränne toimub Erasmuse programmi raames (seda isegi juhul, kui tudeng oleks nõus Erasmuse stipendiumist loobuma).
  • Vahetusõpingute stipendiumiga hüvitame vajadusel ka õppemaksu kuni 5000 euro ulatuses.
  • Välislähetuste stipendiumit võivad nüüd taotleda ka bakalaureuseõppe või rakenduskõrgharidusõppe üliõpilased,  kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 120 ainepunkti mahus ning kelle teadustöö võimekust on kõrgelt hinnatud riiklikel või rahvusvahelistel teaduse populariseerimise konkurssidel või teadus- ja arendustöös osalejatena. Arvesse võetakse kõrghariduse taseme õppe ajal riiklikel või rahvusvahelistel teaduse populariseerimise konkurssidel auhinnaliste kohtade vääriliselt hinnatud (kohad 1-3 ja eripreemiad) osalemist. Teadusprojektides osalemisena arvestatakse teaduspublikatsioone eelretsenseeritud ajakirjades (sh kinnitatud ilmumisel).

 

Uus programmitekst (vt. lisas) kinnitati esialgu üheks aastaks. Sel aastal on Kristjan Jaagu stipendiumitel järgmised taotlustähtajad (taotlusvoorud avanevad üks kuu enne tähtaega):

  • Välislähetused: 01.06, 01.10, 01.12
  • Vahetusõpingud: 01.05, 15.10
  • Kraadiõpe: 20.04

 

KJ stipendiumite info on kättesaadav meie kodulehel.

Üldine info Harno pakutavate-vahendatavate õpirände stipendiumite kohta on lehel: https://harno.ee/opirande-stipendiumid.

 

Täiendavate küsimuste korral kontakteeruge:

Marilyn Fridolin
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
+372 6999 397
marilyn.fridolin@harno.ee

 

Välisriikide stipendiumid

Erasmus

Eesti Teadusagentuuri mobiilsustoetused

Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) - uurimistöö toetused Ameerika Ühendriikides