Doktoritöö vormistamise nõuded

Rektori käskkiri 26.11.2014 nr 1-8/25

Doktoritöö vormistamise nõuded

Võttes aluseks 29. mai 2014. a Eesti Maaülikooli nõukogu määruse nr 1-5/8 "Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis" punkti 36, kehtestan doktoritöö tehnilise vormistamise nõuded koos lisadega.


1. Trükise tehnilised andmed
1.1. Formaat:167 × 240 mm.
1.2. Liimköide.
1.3. Kaanepaber: Cyclus Offset 250 gr.
1.4. Sisupaber: Cyclus Offset 90 gr.
1.5. Kaane trükivärvi number: p. 7427.
1.6. Sisu trükivärvi number: p. 627.
1.7. Maht määratakse tellimiskirjas. Minimaalne trükiarv on 50, sundeksemplarid arvatakse tiraažist maha (8 eksemplari). Doktoritöö PDF-fail avaldatakse ülikooli raamatukogu kodulehel (v.a seadustest tulenevatel ja avalikustamist takistavatel erijuhtudel) vähemalt kaks nädalat enne kaitsmist ning edastatakse vähemalt kolm päeva enne kaitsmist lingi http://library.emu.ee/loputoo_saatmine kaudu EMÜ raamatukogule, faili nimi peab kajastama autori ees- ja perekonnanime ning instituudi nimetust.

2. Nõuded kujundusele
2.1. Teksti laopind, tekstide karakteristika (lisa 1):
2.1.1. põhitekst: AGaramond 12 p, reavahe 14 p, rööpselt joondatud;
2.1.2. joonealune tekst: AGaramond 9 p, reavahe 11 p, rööpselt joondatud;
2.1.3. tabelite ja jooniste seletav tekst: AGaramond 10 p, reavahe 12 p, rööpselt joondatud, vastavalt vajadusele võib tekst olla bold’is või italic’us;
2.1.4. tekstiraami suurus 117 × 200 mm.
2.2. Kaanel on ülikooli logo, doktoritöö pealkiri originaalkeeles ja eesti- või ingliskeelse tõlkega, töö autori ees- ja perenimi, taotletava kraadi eesti- ja ingliskeelne nimetus, töö kaitsmise koht ja aasta. Kaane seljal on doktoritöö autori nimi ja töö pealkiri originaalkeeles. (lisa 2)
2.3. Eeltiitli ülaservas on sarja nimi eesti ja inglise keeles:
Eesti Maaülikooli doktoritööd;
Doctoral Theses of the Estonian University of Life Sciences. (lisa 3)
2.4. Eeltiitli pööre on tühi.
2.5. Tiitelleht kopeerib kaant.
2.6. Tiitellehe pöördel on selle struktuuriüksuse nimi, kus doktoritöö valmis, viide kaitsmis-komisjoni otsusele töö kaitsmisele suunamise kohta, oponendi/oponentide nimi/nimed ja institutsioon(id), doktoritöö juhendaja(te) nimi/nimed ja institutsioon(id), toimetajate nimi/nimed, kaitsmise kuupäev, koht ja kellaaeg, ISSN ja ISBN number. Tiitellehe pöörde tekst on doktoritööga samas keeles. (lisa 4)
Eesti Maaülikooli doktoritööde sarja ISSN number on 2382-7076.
2.7. Tagakaane välisküljel on Eesti Maaülikoolis kaitstud viimase viie doktoritöö loetelu (autor, töö pealkiri, töö juhendaja(d), kaitsmise aeg), ISSN number ja ISBN number. (lisa 6)
2.8. Pealkirjade tasandid, fondid, suurused (lisa 1):
2.8.1. esimese tasandi pealkiri: AGaramond bold 14 p, reavahe 16 p, tsentreeritud;
2.8.2. alapealkiri: AGaramond bold 12 p, reavahe 14 p, tsentreeritud.
2.9. Teksti liigendamisel kasutatakse lõikude vahel tühja rida.
2.10. Joonised, kujundusnäidised (lisa 1).
2.11. Kujundusnäidised punktidele 2.1; 2.5; 2.6; 2.7.; 2.8 on esitatud lisas 1.
2.12. Viitamisel kasutatakse valdkonnas üldtunnustatud viitamissüsteemi.

3. Nõuded trükikojale üleantavale materjalile
3.1. Doktoritöö materjal esitatakse ühe dokumendina (sobiv on Word’i fail), joonised Word’i või Excel’i failina.
3.2. Joonised peavad olema failis tekstide vahel kohas, kus nad peaksid trükises paiknema.
3.3. Tekst peab olema failis/failidena trükises ettenähtud järjekorras vastavalt doktoritöö vormistamise nõuetele.
3.4. Fotod esitada foto, slaidi või digifotona. Pildimaterjal nummerdada, lisada alltekstid ning märkida fotode asukoht töös.
3.5. Lingid peavad olema tekstiga samas stiilis, mitte hüperlinkidena.
3.6. Poolikut käsikirja vastu ei võeta.
3.7. Doktoritöö struktuur:
3.7.1. Sisukord (Contents)
3.7.2. Põhipublikatsioonide loetelu (List of original publications)
3.7.3. Lühendid (Abbreviations)
3.7.4. Põhitekst
3.7.4.1. Sissejuhatus (Introduction)
3.7.4.2. Kirjanduse analüüs (Review of the Literature)
3.7.4.3. Uurimistöö eesmärgid (Aims of the Study)
3.7.4.4. Materjal ja metoodika (Materials and Methods)
3.7.4.5. Tulemused (Results)
3.7.4.6. Arutelu (Discussion)
3.7.4.7. Järeldused (Conclusions)
3.7.4.8. Kirjanduse loetelu (References)
3.7.4.9. Kokkuvõte (Summary), võõrkeelsetel töödel eestikeelne kokkuvõte koos eesti keeles esitatud pealkirjaga
3.7.4.10. Tänuavaldused (Acknowledgements)
3.7.4.11. Elulookirjeldus (curriculum vitae) eesti ja inglise keeles
3.8. Pealkirjade tasand määratakse nummerdusega kümnendsüsteemi alusel.

4. Nõuded trükisele
4.1. Doktoritöö trükitakse keskkonnahoidliku trükisena, ainult taaskasutatud või sertifitseeritud paberile ja looduslikest materjalidest valmistatud värvidega.
4.2. Doktoritöö tagakaane alumise kolmandiku tsentrisse lisatakse viide kasutatud paberile ja värvidele, nt „Trükitud taastoodetud paberile looduslikest õlidest ja vaikudest valmistatud värvidega”.

5. Tunnistan kehtetuks rektori 12.01.2009. a käskkirja nr 1.

6. Käskkiri jõustub teatavakstegemisest.