ÜLIKOOLI NÕUKOGU MÄÄRUS


Tartu 9. aprill 2020 nr 1-28/9

 

Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis 

Vastu võetud Eesti Maaülikooli seaduse § 5 lõike 1 punkti 1 ja § 9 lõike 4 ning Eesti Maaülikooli põhikirja § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

 

I REGULEERIMISALA

1. Eesti Maaülikooli doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord (edaspidi „kord”) sätestab doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning korra, sealhulgas doktoritööde
kaitsmiskomisjonide (edaspidi „kaitsmiskomisjon”) tegevuse alused, ja nõuded doktoritööle Eesti Maaülikoolis (edaspidi „ülikool”).

 

II DOKTORIKRAADI NIMETUS

2. Doktoriõppe lõpetanule antava doktorikraadi nimetus on filosoofiadoktor (Doctor of Philosophy; PhD). 

 

III DOKTORIKRAADI TAOTLEMISE ÜLDNÕUE

3. Isik võib taotleda doktorikraadi, kui ta on täitnud vastava doktoriõppekava nõutud mahus.

 

IV DOKTORIKRAADI ANDMINE

4. Doktorikraad antakse ülikooli senati kinnitatud ja Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava, sealhulgas ühisõppekava alusel.

5. Doktorikraade annavad ülikooli senati moodustatud kaitsmiskomisjonid. Kaitsmiskomisjonid moodustatakse õppekavati. Ühisõppekava lõpetamisel annab doktorikraadi ühisõppekavas osalevate kõrgkoolide koostöölepingus kokku lepitud korras moodustatud kaitsmiskomisjon. Ühisõppekava alusel kaitstavate doktoritööde kaitsmise protseduurireeglid ja doktoritööde publitseerimise kord lepitakse kokku ühisõppekavas osalevate kõrgkoolide koostöölepingus.

 

V DOKTORANDI JUHENDAMINE JA OPONEERIMINE

6. Doktoranti võib juhendada isik, kellel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Doktorandi põhijuhendaja on eelneval õppeaastal toimunud doktorantide juhendajate konkursi edukalt läbinud. Doktorantide juhendajate konkursi tingimused ja kord määratakse rektori käskkirjaga.

7. Doktorandil võib olla kuni kolm juhendajat, kuid põhijuhendaja peab olema Eesti Maaülikooli töötaja.

8. Kaasjuhendaja kinnitab oma soovi ja nõusoleku doktorandi juhendamiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

9. Doktorandi juhendaja(d), sh kaasjuhendaja(d) kinnitatakse õppeprorektori korraldusega doktorandi immatrikuleerimisel doktorandi avalduse ja instituudi vastuvõtukomisjoni otsuse alusel. Juhendaja(te) muutmine, sh kaasjuhendaja(te) lisamine õpingute jooksul vormistatakse õppeprorektori korraldusega instituudi nõukogu ettepanekul.

10. Doktoritöö teema koos doktorandi individuaalplaaniga kinnitab instituudi nõukogu kahe kuu jooksul immatrikuleerimisest arvates.

11. Doktoritöö oponent on doktorikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga isik väljastpoolt ülikooli, kus töö on valminud, üldjuhul väljastpoolt Eestit. Oponendil peab olema kaitsmisele tulevale doktoritööle vastava teadusvaldkonna pädevus.


VI KAITSMISKOMISJON

12. Kaitsmiskomisjoni kuulub vähemalt kolm doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooniga liiget, sh üldjuhul vähemalt üks liige väljastpoolt Eesti Maaülikooli.

13. Ettepaneku kaitsmiskomisjoni koosseisu, sh esimehe ja sekretäri määramise kohta teeb ülikooli senatile õppeprorektor.

14. Iga konkreetse doktoritöö kaitsmisel võib kaitsmiskomisjoni koosseisu täiendada lisaliikmetega, kellel on doktoritööga seotud valdkonnas doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja vastava teadusvaldkonna pädevus. Koosseisu täiendamise ja lisaliikme(te) hääleõiguse otsustab kaitsmiskomisjon.

15. Kaitsmiskomisjoni lisaliikmed on üldjuhul väljastpoolt instituuti, kus töötab doktorandi juhendaja. Komisjoni lisaliikmeks ei määrata doktorandi juhendajat. Doktoritöö oponent on kaitsmiskomisjoni lisaliige.

16. Kaitsmiskomisjoni asjaajamisega tegeleb kaitsmiskomisjoni sekretär, kelle ülesanne on muuhulgas registreerida kõik kaitsmisega seotud dokumendid ülikooli dokumendihalduskorra kohaselt.

17. Kaitsmiskomisjoni sekretär võib kuuluda kaitsmiskomisjoni koosseisu, kui tal on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

18. Doktoritööde kaitsmiskomisjoni volituste periood on viis aastat.

19. Kaitsmiskomisjoni töös on vaheaeg 20. juunist kuni 21. augustini. Nimetatud perioodil kaitsmiskomisjon doktoritöid vastu ei võta ega menetle.

20. Kaitsmiskomisjoni esimehe ja sekretäri tasustamise ning doktoritöö oponendi/oponentide ja retsensendi/retsensentide tasustamise ning reisikulude hüvitamise korra kehtestab rektor oma käskkirjaga.

21. Kui kaitsmiskomisjoni tegevus ei vasta siinsele korrale, võib ülikooli senat lõpetada kaitsmiskomisjoni volitused enne tähtaja lõppu. 

 

VII NÕUDED DOKTORITÖÖLE
22. Doktoritöö on iseseisev uurimus, milles on esitatud konkreetse teadus- või eluvaldkonna olulise probleemi argumenteeritud originaalne lahendus.

23. Doktoritöö on vormistatud kas:

23.1. teaduspublikatsioonide põhjal või

23.2. monograafiana.

24. Teaduspublikatsioonide põhjal vormistatud doktoritöö koosneb üldjuhul kolmest teaduspublikatsioonist ja neid ühtseks tervikuks siduvast kokkuvõttest.

25. Erandina võib doktoritöö koosneda vähem kui kolmest teaduspublikatsioonist, kui esimese autorina avaldatud teaduspublikatsioon on rahvusvaheliselt eriliselt silmapaistval tasemel. Otsuse doktoritöö kaitsmisele lubamise kohta teeb kaitsmiskomisjon.

26. Teaduspublikatsioonina arvestatakse artikleid, mis ilmuvad andmebaasides Web of Science ja/või Scopus indekseeritud ajakirjades või teistes eelretsenseeritavates eriala juhtivates teadusajakirjades või kogumikes, millel on rahvusvaheline kolleegium ja levik ning mis on indekseeritud rahvusvahelistes andmebaasides ja avatud kaastöödele.

27. Vähemalt kahel artiklil peab olema ametlik kinnitus nende avaldamiseks vastuvõtmise kohta, kolmas artikkel võib olla käsikirjana, mis on läbinud eelretsenseerimise rahvusvahelise juhtiva teadusajakirja või kogumiku toimetuse poolt.

28. Kraaditaotleja peab olema vähemalt ühe ETISe kategooria 1.1. või 3.1 teadusartikli esimene autor. Mitme autoriga teadusartikli korral tuleb ära näidata kraaditaotleja panus selle valmimisse. Teaduspublikatsioonide kaalukust ja sobivust hindab kaitsmiskomisjon. 4

29. Doktoritöös sisalduva uurimuse tulemuste teaduspublikatsioonidena avaldamisega loetakse samaväärseks:

29.1. patendid, mis on registreeritud regioonis või riigis, kus leiutise patentsuse suhtes on tehtud ekspertiis;

29.2. esitatud patenditaotlused, kui neile on rahvusvahelise patenditaotluse korral lisatud rahvusvahelise otsingu teinud patendiameti positiivne kirjalik arvamus leiutise patentsuse kohta või rahvusliku patenditaotluse korral regionaalse või rahvusliku patendiameti positiivne otsus leiutise patentsuse kohta;

29.3. muude rakenduslike lahenduste (nt insener-tehniline või tarkvaralahendus), mida on retsenseerinud kaks ülikooli poolt valitud sõltumatut rahvusvaheliselt tunnustatud eksperti.

30. Punktis 29 kirjeldatu kohaselt saab kuni kaks teaduspublikatsiooni kolmest asendada leiutise patendi või patenditaotlusega. Patentide kaalukust ja seotust doktoritöö teemaga hindab kaitsmiskomisjon.

31. Monograafiana vormistatud doktoritöö antakse välja rahvusvaheliselt tunnustatud kirjastuses või avaldatakse ülikooli väitekirjade seerias. Viimasel juhul on nõue esitada monograafiale lisaks üks artikkel, mis on avaldatud või saanud rahvusvahelise juhtiva teadusajakirja või kogumiku toimetuselt kinnituse selle kohta, et on avaldamiseks vastu võetud.

32. Rahvusvahelise kirjastuse väljaantud monograafia puhul ei nõuta eraldi doktoritöö teksti. Doktorikraadi taotlemise võimaluse ühe või mitme autoriga monograafia põhjal otsustab kaitsmiskomisjon.

33. Kui kaitsmiseks esitatud monograafia on ilmunud rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskirjastuse (Eesti Teaduse Infosüsteemi publikatsioonide klassifikaatori 3.1 kirjastuste loend), autoriteetse ülikooli või teaduste akadeemia kirjastuse (Cambridge University Press jt) väljaandena, ei ole kraaditaotlejal vaja täiendavalt avaldada artikleid rahvusvahelise levikuga väljaannetes. Monograafia teaduslikku kaalukust hindab kaitsmiskomisjon.

34. Doktoritöö peab sisaldama:

34.1. ülevaadet uurimisprobleemi olemusest;

34.2. uurimistöö eesmärke ja hüpoteese;

34.3. metoodika kirjeldust;

34.4. uurimistöö tulemusi ja arutelu;

34.5. kokkuvõtet, milles on loetletud töö põhitulemused ja edaspidised uurimisvõimalused;

34.6. kasutatud kirjanduse loetelu;

34.7. autori akadeemilist elulugu (curriculum vitae) eesti ja inglise keeles;

34.8. doktoritöö kokkuvõtet, mis sisaldab töö eesmärke, uurimismeetodeid ja tulemusi, ja on muukeelse doktoritöö puhul eestikeelne ning eestikeelse töö puhul üldjuhul ingliskeelne (põhjendatud juhul muus erialale olulises keeles);

34.9. publikatsioonide koopiaid, kui kaitstav doktoritöö on teaduspublikatsioonide põhjal ning ei oma kirjastuse poolt avalikustamise piirangut. Avalikustamise piiranguga teaduspublikatsioonid lisatakse doktoritööle eraldiseisva(te) lisa(de)na.

35. Doktoritöö tehnilise vormistuse nõuded kehtestatakse rektori käskkirjaga. Doktoritöö peab olema keeleliselt toimetatud (v.a varem publitseeritud ja toimetatud teadusartiklid).

36. Doktoritöö esitatakse kaitsmiskomisjonile elektroonsel kujul Wordi ja PDF-vormingus.

37. Doktoritöö PDF-vormingus fail avaldatakse ülikooli raamatukogu kodulehel (v.a seadustest tulenevatel ja avalikustamist takistavatel erijuhtudel) vähemalt kaks nädalat enne kaitsmist.

38. Doktoritöö säilitatakse elektroonsel kujul ülikooli raamatukogus.


VIII. DOKTORIKRAADI TAOTLEMINE

 VIII.1. Taotluse esitamine

39. Doktorikraadi taotleja esitab kaitsmiskomisjoni sekretärile järgmised dokumendid:

39.1. vormikohane avaldus kaitsmiskomisjoni esimehe nimele, milles on märgitud taotletav kraad ja täidetud õppekava nimetus. Avaldus sisaldab doktorandi kinnitust, et sama doktoritööd ei ole teistes kõrgkoolides varem kaitstud ja et tegemist on doktorandi originaalse uurimistööga;

39.2. akadeemiline elulugu koos ilmunud teaduspublikatsioonide loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) klassifikaatori kohaselt;

39.3. doktoriõppe peaspetsialisti koostatud õppetulemuste väljavõte;

39.4. juhendaja(te) allkirjastatud kinnitus doktorandi panuse kohta publikatsioonidesse ja doktoritöö nõuetele vastavuse kohta;

39.5. vajaduse korral põhjendatud vormikohane taotlus, et doktoritöö kaitsmine kuulutataks kinniseks. Kaitsmise kinniseks kuulutamise/mittekuulutamise otsustab õppeprorektor kaitsmiskomisjoni esimehe ettepanekul;

39.6. doktoritöö trükivalmis PDF-vormingus fail;

39.7. doktoritöö teemal avaldatud tähtsamate publikatsioonide PDF-vormingus failid, kui need ei sisaldu käsikirjas;

39.8. populaarteadusliku eesmärgiga koostatud ja laiale lugejaskonnale suunatud, keeleliselt toimetatud doktoritöö lühikokkuvõte (kuni 2000 tähemärki) eesti ja inglise keeles;

39.9. soovi korral täiendavad materjalid.

 

VIII.2. Taotluse menetlemine

40. Kaitsmiskomisjoni sekretär edastab doktoritöö kaitsmiskomisjoni liikmetele.

41. Kaitsmiskomisjon võtab ühe kuu jooksul alates taotleja esitatud ja punktis 39 nimetatud dokumentide saamisest vastu ühe järgmistest otsustest:

41.1. lubab doktoritöö kaitsmisele;

41.2. lubab doktoritöö kaitsmisele, kui komisjoni soovitused on arvesse võetud;

41.3. suunab doktoritöö eelretsenseerimisele;

41.4. ei luba doktoritööd kaitsmisele.

42. Punktis 41 nimetatud otsuse edastab kaitsmiskomisjon doktorandile koos põhjenduste ja soovitustega.

43. Kirjalik(ud) retsensioon(id) eelretsenseerimisele suunatud doktoritöö sisu ja tulemuste ammendava publitseerimise kohta esitatakse kaitsmiskomisjonile ühe kuu jooksul pärast doktoritöö eelretsenseerimisele saatmist.

44. Kahe nädala jooksul pärast retsensiooni(de) saamist võtab kaitsmiskomisjon vastu ühe järgmistest otsusest:

44.1. lubab doktoritöö kaitsmisele;

44.2. nõuab doktoritöö ümbertöötamist ja parandamist koos põhjenduste ning soovitustega puuduste kõrvaldamiseks ja võtab pärast paranduste sisseviimist vastu uue otsuse kaitsmisele lubamise kohta;

44.3. ei luba doktoritööd kaitsmisele. Sellekohane otsus peab olema põhjendatud.

45. Kui doktoritöö lubatakse kaitsmisele, määrab kaitsmiskomisjon doktoritöö oponendi(d), doktoritöö kaitsmise aja ja kaitsmiskomisjoni lisaliikmed.

46. Kraaditaotleja juhendaja(d) ei osale kaitsmiskomisjoni töös.

47. Kaitsmiskomisjoni sekretär esitab üks kuu enne doktoritöö kaitsmist õppeosakonnale kaitsmiskomisjoni esimehe ja sekretäri allkirjaga ning ülikooli dokumendihaldussüsteemis registreeritud otsuse doktoritöö kaitsmisele lubamise kohta.

48. Kaitsmiskomisjoni sekretär saadab doktoritöö oponendi/oponentide ja kaitsmiskomisjoni liikmete kätte vähemalt üks kuu enne kaitsmist. Oponent/oponendid esitab/esitavad oma kirjaliku arvamuse kaitsmisele esitatud doktoritöö kohta kaitsmiskomisjonile hiljemalt kaitsmispäeval enne kaitsmist.

49. Kaitsmiskomisjoni sekretär edastab vähemalt üks kuu enne kaitsmist ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonnale teabe doktoritöö kaitsmise aja ja koha kohta. Samuti esitab ta doktoritöö eesti- ja ingliskeelse lühikokkuvõtte koos viitega doktoritöö täisteksti kättesaadavuse kohta. Nimetatud teave avalikustatakse ülikooli kodulehel ja ajakirjas „Maaülikool“.

50. Doktoritöö kaitsmise koha ja vajaliku tehnika tagab struktuuriüksus, kus töötab doktorandi juhendaja.


IX DOKTORIKRAADI KAITSMINE
51. Doktoritöö kaitsmine saab toimuda, kui kohal on kraadi taotleja, oponent/oponendid ja vähemalt kolm kaitsmiskomisjoni hääleõiguslikku liiget, sh kaitsmiskomisjoni esimees. Kaitsmine võib erandkorras toimuda ka Skype´i või videokonverentsi vahendusel. 52. Kaitsmine salvestatakse heli- või videofailina ning laetakse üles ja säilitatakse dokumendihaldussüsteemis. Kinnise kaitsmise korral kehtestatakse failidele juurdepääsupiirang. 53. Kui kohal ei ole piisav arv kaitsmiskomisjoni liikmeid, määrab kaitsmiskomisjoni esimees hiljemalt ühe kuu jooksul uue kaitsmise aja. 54. Doktoritöö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni istungil avaliku akadeemilise diskussioonina. Erandina võib doktoritöö kaitsmine toimuda kinnisel istungil, kui doktoritöö sisaldab riigi- või ärisaladusi või muid salastatud andmeid. 55. Doktorikraadi kaitsmine toimub keeles, mida aktsepteerivad oponent/oponendid ja kaitsmiskomisjoni liikmed. 56. Doktorikraadi kaitsmist juhib kaitsmiskomisjoni esimees või tema volitatud kaitsmiskomisjoni liige. 57. Kaitsmisprotseduuri osad: 57.1. esitatud dokumentide tutvustamine kaitsmiskomisjoni sekretäri poolt; 57.2. kraaditaotleja ettekanne; 57.3. akadeemiline diskussioon kraaditaotleja ja oponendi/oponentide vahel; 57.4. diskussioon komisjoni liikmetega; 57.5. diskussioon kohalviibijatega (v.a kinnisel kaitsmisel); 57.6. saabunud kirjalike arvamuste tutvustamine; 57.7. kaitsmiskomisjoni otsuse vastuvõtmine ja teatavaks tegemine; 57.8. kraaditaotleja lõppsõna. 58. Kaitsmiskomisjon arutab kinnisel arutelul (osalevad komisjoni liikmed ja oponent/oponendid) kraaditaotleja ettekannet ja suutlikkust kaitsta akadeemilises diskussioonis oma doktoritöö põhiseisukohti. Arvestades oponendi/oponentide hinnangut doktoritööle ja diskussioonile, võtab komisjon avalikul hääletusel vastu ühe järgmistest otsustest: 58.1. doktoritöö kaitsmine oli edukas (hinne „kaitstud”). Anda kraaditaotlejale doktorikraad; 58.2. doktoritöö kaitsmine ei olnud edukas (hinne „mittekaitstud”). Mitte anda kraaditaotlejale doktorikraadi; 58.3. jätta otsus tegemata akadeemilise petturluse kahtluse korral. Saata doktoritöö ekspertidele hinnangu andmiseks. 59. Punktides 58.2 ja 58.3 nimetatud otsus peab sisaldama doktorikraadi mitteandmise põhjendust. 60. Doktorikraadi andmise otsus loetakse positiivseks, kui doktorikraadi andmise poolt on hääletanud üle poole istungil osalenud kaitsmiskomisjoni hääleõiguslikest liikmetest. Kui pooltja vastuhääli on võrdselt, langetatakse otsus doktorandi kasuks. 7 61. Punktis 58.3 sätestatud juhul küsib kaitsmiskomisjon vähemalt kaks eksperthinnangut ning kraaditaotleja ja juhendaja(te) seletuskirjad. Kaitsmiskomisjon teeb avalikul hääletusel hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kaitsmist ühe järgmistest otsustest: 61.1. akadeemilise petturluse kahtlus ei leidnud kinnitust ja 61.1.1. doktorikraadi kaitsmine oli edukas (hinne „kaitstud”). Anda doktorikraadi taotlejale doktorikraad; 61.1.2. doktoritöö kaitsmine ei olnud edukas (hinne „mittekaitstud”). Mitte anda doktorikraadi; 61.2. akadeemilise petturluse kahtlus leidis kinnitust. Teha õppeprorektorile ettepanek doktorikraadi taotleja eksmatrikuleerida akadeemilise petturluse tõttu õppekorralduseeskirjas sätestatud alustel. 62. Punktidel 61.1.2 või 61.2 tuginev kaitsmiskomisjoni otsus peab sisaldama põhjendust. Kaitsmiskomisjoni sekretär registreerib kaitsmise protokolli ja kaitsmiskomisjoni otsuse ülikooli dokumendihaldussüsteemis ning edastab need õppeosakonda kolme kaitsmisele järgneva tööpäeva jooksul. 63. Doktorikraadi andmise positiivse otsuse korral vormistab õppeosakond doktoriõppe õppekava täitmist tõendava diplomi. 64. Negatiivse otsuse korral ei saa korduskaitsmist taotleda varem kui aasta pärast.

 

X DOKTORIKRAADI TAOTLEMINE JA KAITSMINE ÜHISJUHENDAMISEKS SÕLMITUD LEPINGU ALUSEL
70. Leping üliõpilase doktoriõppe ühisjuhendamiseks (edaspidi „ühisjuhendamise leping”) sõlmitakse Eesti Maaülikooli, väliskõrgkooli ja Eesti Maaülikooli doktoriõppe üliõpilase vahel eesmärgiga võimaldada doktoritöö kaitsmist ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud tingimustel Eesti Maaülikooli ja väliskõrgkooli ühiskomisjoni ees. Lepingus sätestatakse ka ühiskomisjoni otsus kraaditaotlejale vastavate Eesti Maaülikooli ja väliskõrgkooli lõpudokumentide ning akadeemilise kraadi andmiseks.
71. Ühisjuhendamise lepingu allkirjastavad üliõpilane, mõlema kõrgkooli esindajad ja doktoritöö juhendajad. Eesti Maaülikooli esindajana allkirjastab ühisjuhendamise lepingu õppeprorektor Eesti Maaülikooli doktoriõppe vastava õppekava kaitsmiskomisjoni esimehe kirjalikul nõusolekul.
72. Enne allkirjastamist saadab doktoritöö juhendaja ühisjuhendamise lepingu elektroonselt doktoriõppe peaspetsialistile, kes kontrollib vajaduse korral koos ekspertidega 10 tööpäeva jooksul alates lepingu saamisest selle vastavust käesolevale korrale. Kui ühisjuhendamise lepingus kokkulepitud doktoritöö kaitsmise tingimused ja kord vastavad käesolevale korrale, edastatakse leping vastava õppekava kaitsmiskomisjonile. Kui ühisjuhendamise lepingus kokkulepitud doktoritöö kaitsmise tingimused ja kord ei vasta käesolevale korrale, suunatakse leping heakskiitmiseks ülikooli nõukogule.
73. Ühisjuhendamise lepingu heakskiitmise eelduseks on, et lepingus lepitakse kokku vähemalt järgmistes tingimustes:
73.1. doktorandi õppesse registreerimise tingimused Eesti Maaülikoolis ja väliskõrgkoolis ning planeeritav õppeaeg;
73.2. uurimistöö teema ja Eesti Maaülikoolis läbitav õppekava;
73.3. doktoritöö juhendajad Eesti Maaülikoolis ja väliskõrgkoolis ning nende kohustused doktorandi juhendamisel;
73.4. doktorandi individuaalne õppeplaan, sh kohustuslikud õppeained ja eeldatav ajakava;
73.5. varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused;
73.6. õpingute ja teadustöö, sh konverentsidel osalemise, lähetuste jne rahastamise tingimused;
73.7. vastastikuse teavitamise ja aruandluse nõuded (atesteerimiseks esitatavad dokumendid jne);
73.8. kraadi taotlemise kord;
73.9. doktoritöö vormistamise ja publitseerimise tingimused ning kord, sh väitekirja keel;
73.10. doktoritööd puudutavad intellektuaalomandi õigused;
73.11. doktoritöö kaitsmise tingimused ja kord, sh kaitsmiskoosoleku keel ning koht;
73.12. ühiskomisjoni moodustamise, otsuste tegemise ja otsuste vaidlustamise kord;
73.13. lõpetamisel väljastatavad lõpudokumendid ja akadeemilised kraadid;
73.14. lepingu lõpetamise tingimused ja kord.
74. Isik, kes on Eesti Maaülikooli ja väliskõrgkooliga sõlminud ühisjuhendamise lepingu, mis on kraadi taotlemise hetkel kehtiv, võib taotleda doktoritöö kaitsmist ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras, kui ta
74.1. taotleb doktorikraadi ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud Eesti Maaülikooli õppekaval;
74.2. on täitnud käesoleva korra punktides 3 ja 4 nimetatud tingimused.
75. Kui isik soovib doktoritööd kaitsta ühisjuhendamise lepingu alusel, toimub doktorikraadi taotlemine, doktoritöö vormistamine, publitseerimine ja kaitsmine ning kraadi andmise otsustamine ühisjuhendamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.
76. Doktorikraadi andmise õigus on Eesti Maaülikooli vastava õppekava kaitsmiskomisjonil, mida täiendatakse väliskõrgkooli esindajatega ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras. Kui doktoritöö juhendaja on kaitsmiskomisjoni liige, ei ole tal õigust hääletada doktorikraadi andmise otsustamisel. Kaitsmiskomisjoni koosolekud võivad toimuda ka reaalajas toimuva kahesuunalist pilti ja heli võimaldava side abil (nt Skype, videokonverents).
77. Ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras on doktoritöö kaitsnud isikule Eesti Maaülikooli diplomi väljaandmise aluseks kaitsmiskomisjoni protokoll, mis peab sisaldama kraaditaotleja nime, doktoritöö pealkirja originaal- ja eesti keeles ning inglise keeles, kui doktoritöö originaalkeel ei ole inglise keel, juhendaja(te), oponendi/oponentide ja väitekirja kaitsmisel viibinud otsustusõiguslike komisjoni liikmete nimesid koos teaduskraadidega, institutsionaalse kuuluvusega, ühiskomisjoni esimehe nime ning põhjendatud otsust kraadi andmise kohta.
78. Ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud doktoritööde kaitsmise tingimuste ja korra rikkumisel võib kaitsmiskomisjoni otsuse kohta Eesti Maaülikoolis doktorikraadi andmisel esitada apellatsiooni käesoleva korra punktis 79 sätestatud korras.
 

X DOKTORIKRAADI TAOTLEMINE ja KAITSMINE ÜHISJUHENDAMISE LEPINGU ALUSEL 
65. Leping üliõpilase doktoriõppe ühisjuhendamiseks (edaspidi „ühisjuhendamise leping”) sõlmitakse Eesti Maaülikooli, väliskõrgkooli ja Eesti Maaülikooli doktoriõppe üliõpilase vahel eesmärgiga võimaldada doktoritöö kaitsmist ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud tingimustel Eesti Maaülikooli ja väliskõrgkooli ühiskomisjoni ees. Lepingus sätestatakse ka ühiskomisjoni otsuse alusel kraaditaotlejale vastavate Eesti Maaülikooli ja väliskõrgkooli lõpudokumentide ning akadeemilise kraadi andmine.

66. Ühisjuhendamise lepingu allkirjastavad doktorant, mõlema kõrgkooli esindajad ja doktoritöö juhendajad. Eesti Maaülikooli esindajana allkirjastab ühisjuhendamise lepingu õppeprorektor Eesti Maaülikooli doktoriõppe vastava õppekava kaitsmiskomisjoni esimehe kirjalikul nõusolekul.

67. Enne allkirjastamist saadab doktoritöö juhendaja ühisjuhendamise lepingu elektroonselt doktoriõppe peaspetsialistile, kes kontrollib vajaduse korral koos ekspertidega 10 tööpäeva jooksul alates lepingu saamisest selle vastavust käesolevale korrale. Kui ühisjuhendamise lepingus kokkulepitud doktoritöö kaitsmise tingimused ja kord vastavad käesolevale korrale, edastatakse leping vastava õppekava kaitsmiskomisjonile. Kui ühisjuhendamise lepingus kokkulepitud doktoritöö kaitsmise tingimused ja kord ei vasta käesolevale korrale, suunatakse leping heakskiitmiseks ülikooli senatile.

68. Ühisjuhendamise lepingu heakskiitmise eelduseks on, et lepingus lepitakse kokku vähemalt järgmistes tingimustes:

68.1. doktorandi õppesse registreerimise tingimused Eesti Maaülikoolis ja väliskõrgkoolis ning planeeritav õppeaeg;

68.2. uurimistöö teema ja Eesti Maaülikoolis läbitav õppekava;

68.3. doktoritöö juhendajad Eesti Maaülikoolis ja väliskõrgkoolis ning nende kohustused doktorandi juhendamisel;

68.4. doktorandi individuaalne õppeplaan, sh kohustuslikud õppeained ja eeldatav ajakava;

68.5. varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused;

68.6. õpingute ja teadustöö, sh konverentsidel osalemise, lähetuste jne rahastamise tingimused;

68.7. vastastikuse teavitamise ja aruandluse nõuded (atesteerimiseks esitatavad dokumendid jne);

68.8. kraadi taotlemise kord;

68.9. doktoritöö vormistamise ja publitseerimise tingimused ning kord, sh väitekirja keel;

68.10. doktoritööd puudutavad intellektuaalomandi õigused;

68.11. doktoritöö kaitsmise tingimused ja kord, sh kaitsmiskoosoleku keel ning koht;

68.12. ühiskomisjoni moodustamise, otsuste tegemise ja otsuste vaidlustamise kord;

68.13. lõpetamisel väljastatavad lõpudokumendid ja akadeemilised kraadid;

68.14. lepingu lõpetamise tingimused ja kord.

69. Doktorant, kes on sõlminud ühisjuhendamise lepingu, mis on kraadi taotlemise hetkel kehtiv, võib taotleda doktoritöö kaitsmist ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras, kui ta

69.1. taotleb doktorikraadi ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud Eesti Maaülikooli õppekaval;

69.2. on täitnud käesoleva korra punktis 3 nimetatud tingimused.

70. Kui isik soovib doktoritööd kaitsta ühisjuhendamise lepingu alusel, toimub doktorikraadi taotlemine, doktoritöö vormistamine, publitseerimine ja kaitsmine ning kraadi andmise otsustamine ühisjuhendamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

71. Doktorikraadi andmise õigus on Eesti Maaülikooli vastava õppekava kaitsmiskomisjonil, mida täiendatakse väliskõrgkooli esindajatega ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras. Kui doktoritöö juhendaja on kaitsmiskomisjoni liige, ei ole tal õigust hääletada doktorikraadi andmise otsustamisel. Kaitsmiskomisjoni koosolekud võivad toimuda ka Skype´i või videokonverentsi vahendusel.

72. Ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras on doktoritöö kaitsnud isikule Eesti Maaülikooli diplomi väljaandmise aluseks kaitsmiskomisjoni protokoll, mis peab sisaldama kraaditaotleja nime, doktoritöö pealkirja originaal- ja eesti keeles ning inglise keeles, kui doktoritöö originaalkeel ei ole inglise keel, juhendaja(te), oponendi/oponentide ja väitekirja kaitsmisel viibinud hääleõiguslike komisjoni liikmete nimesid koos teaduskraadidega ja institutsionaalse kuuluvusega, ühiskomisjoni esimehe nime ning põhjendatud otsust kraadi andmise kohta.

73. Ühisjuhendamise lepingus kokku lepitud doktoritöö kaitsmise tingimuste ja korra rikkumisel võib kaitsmiskomisjoni otsuse kohta Eesti Maaülikoolis doktorikraadi andmisel esitada apellatsiooni käesoleva korra punktis 74 sätestatud korras. 

 

XI DOKTORITÖÖ KAITSMISE TULEMUSTE VAIDLUSTAMINE

74. Kaebusi käesoleva korra rikkumise kohta võivad rektorile esitada kraaditaotleja, doktorandi juhendaja(d), oponent/oponendid ja kaitsmiskomisjoni liikmed kirjalikult viie tööpäeva jooksul alates kaitsmiskomisjoni otsuse teatavaks tegemisele järgnevast päevast. Menetlusse võetakse ainult allkirjastatud kaebus. Kaebuse läbivaatamiseks moodustab rektor apellatsioonikomisjoni, mille esimeheks on õppeprorektor ja mille liikmetel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Komisjon esitab oma seisukoha 30 päeva jooksul alates kaebuse laekumise päevast. Kui komisjon leiab, et kaitsmiskorda on rikutud, võib rektor nõuda kaitsmiskomisjonilt kaitsmistulemuste tühistamist. Apellatsioonikomisjoni ettepanekul tehtud uus otsus ei kuulu ülikoolis edasikaebamisele.

75. Kaitsmiskomisjon võib oma otsuse doktorikraadi andmise kohta igal ajal tühistada, kui doktoritöös esitatud andmed osutuvad võltsituks või plagieerituks. Sellekohane otsus esitatakse õppeosakonnale ja avalikustatakse.

76. Doktorikraadi andmise otsuse tühistamise korral võltsimise või plagiaadi tõttu kaotab kraadi taotleja õiguse taotleda Eesti Maaülikoolis doktorikraadi.

 

XII RAKENDUSSÄTTED
XII.1. Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

77. Tunnistada kehtetuks Eesti Maaülikooli nõukogu 29. mai 2014 määrus nr 1-5/8 „Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis“.

78. Siinses korras sätestamata küsimusi otsustavad vastavad kaitsmiskomisjonid.

 

XII.2. Määruse jõustumine

79. Käesolev määrus jõustub 1. mail 2020. aastal.