2012

Doktoritööd 2012

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis.

 

14. veebruar, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Priit Päkk - Alterations of epidermal cells` functional activity in fish due to infection. (Nakkuste poolt põhjustatud epidermise rakkude talitusliku aktiivsuse muutused kaladel.) Juhendajad: prof. Tiit Paaver, dots. Piret Hussar (Tartu Ülikool).

20. märts, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Sirje Värv - Marker-based genetic characterization of the Estonian dairy cattle breeds. (Eesti piimaveisetõugude iseloomustamine geneetiliste markerite alusel.) Juhendajad: prof. Haldja Viinalass, prof. Juha Kantanen (MTT Agrifood Research, Soome).

23. aprill, põllumajandus- ja keskonnainstituut

Kätlin Blank - Dynamics and interactions of phyto- and zooplankton as indicators of the status of lake Peipsi. (Füto- ja zooplanktoni dünaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi järve seisundi indikaatorid.) Juhendajad: vanemteadur Ellen-Juta Haberman, vanemteadur Reet Laugaste, vanemateadur Külli Kangur.

15. juuni, metsandus- ja maaehitusinstituut

Ants Vain - Correcting and calibrating airborne laser scanning intensity data using naturally available targets. (Aerolaserskaneerimise intensiivsuse parandamine ja kalibreerimine looduslikke pindasid kasutades.) Juhendajad: dots. Natalja Liba, prof. Kalev Sepp

19. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Eneli Viik - The impact of spring oilseed rape fertilization and pesticide application on bees (Apoidea). (Väetamise ja pestitsiidide kasutamise mõju mesilaselaadsetele (Apoidea) suvirapsil.) Juhendajad: prof. Marika Mänd, prof. Anne Luik.

Karin Kauer - The effect of plant residues management and fertilization on herbage growth and organic carbon content in soil. (Taimejäätmete ja väetamise mõju taimede kasvule ja orgaanilise süsiniku sisaldusele mullas.) Juhendajad: teadur Henn Raave, prof. emer. Rein Viiralt.

27. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Tõnu Feldmann - The structuring role of lake conditions for aquatic macrophytes. (Järvedes valitsevad tingimused veetaimestiku kujundajatena.) Juhendaja: juhtivteadur Peeter Nõges.

Liia Kukk - Site-specific energy crop planning: potential land resource, pedo-climatic and economic risks. (Asukohapõhine energiakultuuride planeerimine: potentsiaalne maaressurss, mullastik-klimaatilised ja majanduslikud riskid.) Juhendajad: dots. Alar Astover, PhD Merrit Shanskiy.

7. september, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Indrek Sell - Systematics and ecology of selected taxa of wood-decaying basidiomycetes. (Puitulagundavate kandseente valitud taksonite süstemaatika ja ökoloogia.) Juhendajad: prof. Anne Luik, PhD Heikki Kotiranta (Finnish Environment Institute), PhD Kadri  Põldmaa (Tartu Ülikool).

26. oktoober, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Alo Laas - Productivity and nutrient retention of lakes on seasonal, interannual and morphometric scales. ( Järvede produktiivsuse ja toiteainete peetuse sesoonsus, aastatevahelised erinevused ning sõltuvus järvede morfomeetriast.) Juhendaja: uurija-professor Tiina Nõges.

15. november, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Irja Kivimägi - The effects of natural and anthropogenic factors on the physiological state of insects. (Looduslike ja antropogeensete faktorite mõju putukate füsioloogilisele seisundile.) Juhendajad: vanemteadur Luule Metspalu, teadur Angela Ploomi.

23. november, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Kerli Raaperi - Epidemiology, impact on herd health and control of bovine herpesvirus 1 in Estonian dairy cattle herds. (Veiste herpesviirus 1 nakkuse epidemioloogia, mõju karja tervisele ja tõrje Eesti piimaveise karjades.) Juhendajad: prof. Arvo Viltrop, prof. Toomas Orro.

13. detsember, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Hanno Jaakson - Insulin resistance in dairy cows in reference to breed, body condition and milk yield. (Insuliiniresistentsusest piimalehmadel ja selle seostest tõu toitumuse ja piima toodanguga.) Juhendajad: prof. emer. Olav Kärt, vanemteadur Katri Ling.

18. detsember, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Kai Ginter - The diet of juvenile pikeperch Sander lucioperca in lakes Peipsi and Võrtsjärv: relations between long-term changes in the fish communities and food resources in large shallow lakes. (“Koha Sander lucioperca noorkalade toitumine Peipsis ja Võrtsjärves: seosed kalastiku koosseisu ja toiduvarude pikaajaliste muutustega madalates suurjärvedes.) Juhendajad: vanemteadur Külli Kangur, vanemteadur Andu Kangur, teadur Peeter Kangur.

Rene Freiberg - How phytoplankton pigments reflect historical and contemporary status of large shallow lakes? (Kuidas fütoplanktoni pigmendid peegeldavad suurte madalate järvede ajaloolist ja tänapäevast seisundit?) Juhendajad: vanemteadur Arvo Tuvikene, vanemteadur Ilmar Tõnno.

18. detsember, tehnikainstituut

Kaupo Toom - Possibilities for balancing wind generators' output power. (Tuulikute väljundvõimsuste balansseerimise võimalusi.) Juhendaja: prof. Andres Annuk.

20. detsember, metsandus- ja maaehitusinstituut

Jürgen Aosaar - The development and biomass production of grey alder stand on abandoned agricultural land in relation to nitrogen and carbon dynamics. (Endisele põllumaale rajatud hall-lepiku areng, biomassi produktsioon ja lämmastiku- ning süsiniku dünaamika.) Juhendaja: dotsent Veiko Uri.

21. detsember, tehnikainstituut

Tõnu Leemet - The characterization and modelling of the dynamic behavior of hard-to-machine alloys. (Raskesti lõiketöödeldavate metallisulamite deformatsiooni kirjeldamine ja modelleerimine.) Juhendaja: prof. Jüri Olt.