2013

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis.

28. jaanuar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Kaire Toming - Dissoled organic matter and its ecological role in large and shallow water bodies. (Lahustunud orgaaniline aine ja selle ökoloogiline tähtsus suurtes madalates veekogudes.) Juhendajad: uurija-prof. Tiina Nõges, juhtivteadur Helgi Arst (Tartu Ülikool).

22. aprill, metsandus- ja maaehitusinstituut

Aive Liibusk - Precise hydrodynamic levelling using pressure gauges with application to improvement of the Estonian National Levelling Network. (Rõhuanduritel põhinev täpne hüdrodünaamiline loodimine rakendatuna Eesti riikliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimisel.) Juhendajad: prof. Artu Ellmann (Tallinna Tehnikaülikool), dots. Harli Jürgenson.

22. aprill, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Liina Talgre - Biomass production of different green manure crops and their effect on the succeeding crops yield. (Erinevate haljasväetiskultuuride bioproduktsioon ja mõju järgnevate kultuuride saagile.) Juhendajad: dots. Enn Lauringson, prof. emer. Hugo Roostalu.

22. mai, metsandus- ja maaehitusinstituut

Tea Tullus - Understorey vegetation and factors affecting it in young deciduous forest plantations on former agricultural land. (Alustaimestik ja seda mõjutavad tegurid endistel põllumajandusmaadel kasvavates noortes lehtpuuistandikes.) Juhendajad: prof. Hardi Tullus, lekt. Elle Roosaluste (Tartu Ülikool).

30. mai, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Miguel Portillo Estrada - On the relationships between plant litter and the carbon and nitrogen cycles in European forest ecosystems. (Euroopa metsaökosüsteemide süsiniku- ja lämmastikuringe seosed taimse varisega.) Juhendajad: prof. Ülo Niinemets, teadur Steffen M. Noe.
Uurimistöö läbiviimist toetas Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond programmi DoRa raames, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes.

5. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Zhihong Sun - Isoprene emission from aspen (Populus sp.) in relation to environmental drivers. (Keskkonnategurite mõju haava (Populus sp.) isopreeni emissioonile.) Juhendaja: prof. Ülo Niinemets.
Uurimistöö läbiviimist toetas Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond programmi DoRa raames, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes.

27. juuni, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Mirjam Vallas - Genetic and modelling aspects of milk coagulation properties in dairy cattle. (Piima laapumisomaduste modelleerimine ja geneetiline determineeritus.) Juhendajad: vanemteadur Elli Pärna, prof. Kalev Pärna (Tartu ülikool), dots. Tanel Kaart.

27. august, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Karin Kaljund - Genetic diversity, genotypic structure and vulnerability of sickle medic (Medicago sativa ssp. falcata) in Estonia. (Sirplutserni (Medicago sativa ssp. falcata) looduslike populatsioonide geneetiline mitmekesisus, genotüüpne struktuur ja ohustatus Eestis. Juhendajad: vanemteadur Malle Leht, vanemteadur Vello Jaaska.

4. oktoober, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Liina Arus - The influence of cultivar and natural enemies on raspberry beetle (Byturus tomentosus De Geer). (Sordi ja looduslike vaenlaste mõju vaarikamardikale (Byturus tomentosus De Geer)). Juhendaja: prof. emer. Anne Luik.

8. november, tehnikainstituut

Arne Küüt - Characteristics of bioethanol fuel obtained from lignocellulose biomass in internal combustion reciprocating engines with spark and compression ignition. (Lignotselluloossest biomassist saadavate bioetanoolkütuste karakteristikud säde- ja survesüütega sisepõlemismootorites). Juhendaja: professor Jüri Olt.

15. november, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Leila Mainla - Changes in the biochemical composition of apple (Malus domestica Borkh.) fruits depending on rootstock and calcium treatment. (Muutused õunte biokeemilises koostises sõltuvalt aed-õunapuu (Malus domestica Borkh.) pookealusest ja kaltsiumiga väetamisest). Juhendajad: professor Kadri Karp, dotsent Ulvi Moor.

16. detsember, metsandus- ja maaehitusinstituut

Floortje Vodde - Microsites and tree regeneration dynamics: prolonged storm effects in hemiboreal mixed forest. (Tormikahjustuse käigus tekkinud mikroalade dünaamika ja häiringujärgne puurinde uuenemine hemiboreaalses segametsas.) Juhendajad: prof. Kalev Jõgiste, prof. G. M. J. (Frits) Mohren (Wageningen University, the Netherlands).

Meelis Seedre - Disturbance effects on boreal forest ecosystem carbon dynamics. (Häiringurežiimi mõju boreaalse metsaökosüsteemi süsinikuvoogudele.) Juhendajad: prof.Kalev Jõgiste, prof. Han Chen (Lakehead University, Canada)

20. detsember, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Hedi Harzia - Associations between metabolic profile and coagulation ability of bovine milk, effect of feeding and lactation stage. (Lehmapiima metaboolse profiili ja laapumise vahelised seosed, söötmise ja laktatsiooniperioodi mõju.) Juhendajad: Prof. emer. Olav Kärt, prof. Ursel Soomets (Tartu Ülikool), vanemteadur Kalle Kilk (Tartu Ülikool)