2023

Kaitstud doktoritööd 2023

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

 

10. jaanuar 2023, metsanduse ja inseneeria instituut, metsanduse õppekava

Marili Vester

Invasiivse pagogeeni lecanosticta acicola geneetiline mitmekesisus, päritolu ja uued peremeestaimed põhja-euroopas

Genetic diversity, origin, and new hosts of the invasive pathogen lecanosticta acicola in northern europe

Juhendaja: professor Rein Drenkhan

 

10. veebruar 2023, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava

Elisabeth Dorbek-Kolin

Krüptosporiidide levimus, seos üldise põletikuvastuse, rooja mikrobioota ja halofuginoon laktaadi raviga vasikatel

Cryptosporidium spp. prevalence, relationship with the general inflammatory response, faecal microbiota and halofuginone lactate treatment in calves

Juhendja: professor Toomas Orro

 

9. märts 2023, metsanduse ja inseneeria instituut, tehnikateaduse õppekava

Marii Rasva

Põllumajandusmaa kasutuse muutused Eestis: tasakaalustatud maakasutuse tagamise võimalused

Changes in agricultural land use in Estonia: opportunities for stable land use

Juhendajad: kaasprofessor Evelin Jürgenson ja kaasprofessor Aive Liibusk

 

14. aprill 2023, metsanduse ja inseneeria instituut, tehnikateaduse õppekava

Veljo Raide

Vedelkütustest moodustatud küttesegu töötlemise süsteem sädesüütega mootorgeneraatorites kasutamiseks kriisi olukorras

Liquid fuels air-fuel mixture processing system with spark ignition engine  for use in generators  in a crisis situation

Juhendajad: professor Jüri Olt, kaasprofessor Risto Ilves

 

28. aprill 2023, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Marge Lanno

Biojäätmete kompostimine ringmajanduse tingimustes

Bio-waste composting in the framework of circular economy

Juhendajad: kaasprofessor Merrit Shanskiy, professor Mait Kriipsalu, teadur Anu Kisand

 

16. juuni 2023, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Keyvan Esmaeilzadeh Salestani

Mulla mikrobioom ja odra transkriptoom eri viljelusviisides 

Impact of cropping systems on soil microbiome and barley transcriptome

Juhendaja: Dotsent Evelin Loit

 

22. august 2023, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava

Merle Valdmann

Tsütoloogiline endometriit piimalehmadel: diagnoosimine, mõju sigivusele ja praakimisele ning seosed metaboolse stressiga

Cytological endometritis in dairy cows: diagnostics, effects on fertility and culling, and associations with metabolic stress 

Juhendaja: professor Andres Valdmann

 

30. august 2023, metsanduse ja inseneeria instituut, metsanduse õppekava

Hannes Tamme

Puidu kuivatuse kontrolli ja optimeerimise meetodite arendamine

Development of control and optimization methods for wood drying

Juhendajad: professor Emeritus Peeter Muiste, teadur Valdek Tamme

 

2. november 2023, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateadus ja rakendusbioloogia õppekava

Raul Sampaio de Lima

Mehitamata õhusõidukite uudsed rakendused tuleohjesüsteemide täiustamisel

Novel approaches in multi-sensor unmanned aerial vehicles as basis for enhancing fire management frameworks

Juhendajad: professor Kalev Sepp, professor Mait Lang, PhD Ants Vain

 

16. november 2023, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateadus ja rakendusbioloogia õppekava

Hassan Yusuf Sulaiman

Koosesinevate biootiliste ja abiootiliste stresside mõju taimedele: stressivastustest kohanemiseni

Quantitative impacts of interactive biotic and abiotic stresses on plant performance: stress responses, priming, and acclimation

Juhendaja: professor Ülo Niinemets

 

12. detsember 2023, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava

Triin Rilanto

Eesti piimalemade praakimine ja eluiga  – loomapõhised, karja nakkuslikud ja loomapidajaga seotud riskitegurid

Culling and longevity of estonian dairy cows – animal-based, herd infectious and farmer-related risk factors

Juhendaja: kaasprofessor Kerli Mõtus

 

14. detsember 2023, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, põllumajanduse õppekava

Viive Sarv

Pihlaka (Sorbus spp.) genotüüpide viljade väärindamine funktsionaalse toidu koostisosadeks

Valorisation of fruits of rowan (Sorbus spp.) genotypes for functional food ingredients

Juhendajad: professor Petras Rimantas Venskutonis, professor Rajeev Bhat, dr Reelika Rätsep