RMK Endel Laasi nimeline stipendium

I ÜLDSÄTTED
1. Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi: RMK) Endel Laasi nimelise stipendiumikonkursi eesmärk on soodustada Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) metsanduse õppekava doktorandi teaduslikku tegevust.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub RMK poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas septembrikuu jooksul. Sihtasutus Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond kehtestab iga õppeaasta alguses stipendiumitaotluste esitamise tähtaja ning kuulutab septembrikuus välja konkursi ajalehes "Maaülikool" ja Eesti Maaülikooli koduleheküljel www.emu.ee. Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg 2023. aastal on 22. september.

4. Ühe stipendiumi suurus on 4800 eurot, seda makstakse välja võrdsete osadena 400 eurot kuus septembrist kuni augustini.

5. Stipendiaadil on kohustus alates 3. õppeaastast teha uurimistöö tulemustest ettekanne üks kord aastas toimuval RMK teadusseminaril.

6. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale doktorandile.


II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUDED
7. Stipendiumile kandideerimise eeldused:
7.1. Stipendiumi kandidaat on EMÜ metsanduse õppekava doktoriastmesse immatrikuleeritud Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik.
7.2. Stipendiumi kandidaat on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal EMÜ üliõpilaste nimekirjas.
7.3. Stipendiumi kandidaadi doktoritöö peab olema seotud metsa majandamisega ning sellel peab olema seos RMK tegevusaladega ning see peab aitama kaasa RMK tegevuste arendamisele.


III STIPENDIUMI TAOTLEMINE
8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
8.1. Kirjalik vabas vormis avaldus stipendiumi taotlemiseks.
8.2. Taotleja elulookirjeldus.
8.3. Taotleja doktoritöö kavand 1-2 leheküljel.

9. Avaldus koos lisadega esitada märksõnaga "RMK Endel Laasi stipendium" varustatud ümbrikus SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele digitaalallkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee või aadressil Kreutzwaldi 5 (ruum 2A4), 51014 Tartu.

10. Kui doktorandile on stipendium määratud, siis jätkustipendiumi saamiseks on doktorant kohustatud hiljemalt 15. augustiks esitama doktoriõpingute edenemise ning doktoritöö sisulise vahearuande EMÜ metsandus- ja inseneeriainstituudile.


IV STIPENDIUMIKONKURSI KOMISJON
11. Stipendiumikonkursi komisjon on vähemalt kolmeliikmeline (liikmetest vähemalt üks on RMK esindaja, metsandus- ja inseneeriainstituudi esindaja ja SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja).
12. Konkursikomisjon moodustatakse EMÜ metsandus- ja inseneeriainstituudi direktori korraldusega.

V STIPENDIUMI MÄÄRAMINE
13. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 15. oktoobriks.

14. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata, kui:
14.1. taotleja doktoritöö teema ei seostu metsa majandamisega ja RMK tegevusaladega;
14.2. jätkustipendiumi puhul doktorandi doktoritöö tegemine ei edene.

15. Otsust stipendiumite määramise/mitte määramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.