Vajaduspõhine eritoetus

Vajaduspõhist eritoetust võivad taotleda üliõpilased, kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus lükati tagasi põhjusel, et nende sissetulek õppetoetuse taotlemise õppeaastale eelnenud kalendriaastal ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri (756,38 eurot kuus), kuid kelle sissetulek on märkimisväärselt vähenenud just viimasel ajal.

Vajaduspõhise eritoetuse määramisel arvestatakse üliõpilase ja tema perekonnaliikmete viimase kolme kuu sissetulekuid; vajaduspõhise eritoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine sissetulek ei tohi ületada 756,38 eurot kuus. NB! Üliõpilane loetakse omaette perekonnaks, kui ta on saanud 25-aastaseks või kui ta on abielus või lapsevanem. Taotleja peab õppima täiskoormusega õppes. 

Vajaduspõhise eritoetuse taotlusega koos tuleb õppeosakonda (oposak@emu.ee) esitada:

1) üliõpilase poolt haridusportaalis edu.ee kaudu esitatud vajaduspõhise õppetoetuse taotluse väljatrükk, kus kirjas üliõpilase perekonnaliikmed/perekonnaliikmete nimed;

2) üliõpilase ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid tõendavad dokumendid.  

Sissetulekuid (tulumaksuga maksustatavat tulu) võib tõendada:

1) tööandja poolt väljastatud ja allkirjastatud tõendi(te)ga;

2) aadressil: -  https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/paringud-toendid/toendite-taotlemine üliõpilase ja tema perekonnaliikme(te) poolt elektroonselt koostatud tõendi(te)ga.                     

NB! Elektroonselt koostatava tõendi puhul tuleb valida tõendi andmete algusaeg (kalendrikuu). Andmete lõpuaeg on alati tõendi koostamise kuupäev. Et tõendil kajastuks ka eelmise kuu andmed, tuleb tõend koostada pärast 10. kuupäeva. Andmed kuvatakse tõendile kuude kaupa, välja arvatud andmed tuludeklaratsioonidelt, mis kuvatakse aastate kaupa. Tõendile saab samal lehel lisada Maksu- ja Tolliameti digitempli ja pärast saaja meiliaadressi sisestamist see teele saata.

Üliõpilane, kes on akadeemilisel puhkusel, vajaduspõhist eritoetust taotleda ei saa.

Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust.

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord