Erasmusega praktikale

Kes saavad osaleda?

 • üliõpilane, kes on  praktika toimumise ajal Eesti Maaülikooli immatrikuleeritud;
 • äsja ülikooli lõpetanud üliõpilane. Sealjuures tuleb jälgida, et praktika periood peab jääma lõpetamisele järgneva 12 kuu sisse. Kui lõpetasite ülikooli 16. juunil 2023, peab teie praktika lõppema hiljemalt 15. juunil 2024. Siinjuures pidage meeles, et praktikataotlus tuleb esitada enne ülikooli lõpetamist!  Võimalik on rahastada kuni 6 kuu pikkust äsjalõpetanu praktikat. 

Kui kaua saab Erasmusega välismaal praktikal olla?

 • Erasmuse programmis võib osaleda (sh praktika) iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud;
 • praktika kestuseks on 2 - 12 kuud (miinimum 60 päeva);

Rahastamine

Euroopa-siseses õpirändes osalevatele üliõpilastele makstakse ainult elamistoetust, sõidutoetust ei maksta.

2024. aastast Erasmus+ programmi praktika õpirändes osalevatele EMÜ üliõpilastele makstavate Euroopa Komisjoni toetuste määrad: 

Riikide grupp Riigid Stipendiumimäär
1. ja 2. grupp (kõrgete ja keskmiste elamiskuludega sihtriigid)

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Austria, Belgia, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Malta, Holland, Portugal, Hispaania

824 €/kuu (30 päeva kuus)

3. grupp (madalate elamiskuludega sihtriigid)

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi

756 €/kuu (30 päeva kuus)

Eesti Vabariigi kaasfinantseerimine

Erasmus+ õpirändes osalevaid Eesti kõrgkoolide üliõpilasi kaasfinantseerib ka Eesti riik. Iga üliõpilane, kes osaleb Erasmus+ õpirändes, saab lisaks 135 eurot

Kõrgem toetuse määr vähemate võimalustega üliõpilastele

Kui üliõpilane kuulub ühte järgnevatest sihtgruppidest: 

 • vajaduspõhise õppetoetuse või vajaduspõhise eritoetuse saajad
 • alaealiste lastega üliõpilased
 • asenduskodu või eestkostja peres viibinu taustaga üliõpilased
 • vähenenud töövõimega üliõpilased
 • tervisliku erivajaduse või kroonilise haigusega üliõpilased

on võimalik saada Euroopa Komisjoni poolt rahastatavat Erasmus+ lisastipendiumi 250 eurot kuus. Taotlemiseks tuleb enne stipendiumilepingu sõlmimist allkirjastada ja esitada EMÜ Erasmuse koordinaatorile vähemate võimalustega üliõpilase kinnituskiri ja saata see: karoli.koiv@emu.ee. ;

Rohelise reisiviisi lisatoetus

Kui üliõpilane läheb õpirändesse, kasutades selleks keskkonnasõbralikku transpordivahendit, on selle toetuseks võimalik saada 50 eurot lisatoetust ja kuni 4 reisipäeva võrra suuremat elamistoetust

Keskkonnasõbralikud reisimisviisid: 

- jalgratas

- rong

- sõidujagamine (näiteks koos sõbraga autoga minek)

- buss

- mõni muu rohesõiduk, palume täpsustada

Erasmus+ programmijuhendi järgi ei ole rohesõidukid laev, lennuk ja auto või mootorratas (kui neid kahte viimast kasutatakse üksinda). Lisatoetuse saamiseks tuleb roheliselt reisida vähemalt pool distantsist saatvast asutusest vastuvõtvasse asutusse ja tagasi. Distants tuleks arvutada Erasmus+ distantsikalkulaatoriga. Toetuse saamiseks tuleb täita rohelist reisiviisi kinnitav dokument ja saata see karoli.koiv@emu.ee. ;

Lisatoetus erivajadustega üliõpilastele

Täiendav toetus on mõeldud üliõpilastele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda õpirändes ilma täiendava rahalise toetuseta. Õpirändega seotud (tõendatud) kulud, mille (osaliseks) katmiseks on võimalik lisatoetust taotleda, hõlmavad muuhulgas järgmist: kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne. Küsi lisainfot: karoli.koiv@emu.ee

 

Erasmuse stipendium ei pruugi katta kõiki välismaal tekkivaid kulutusi ja seda tuleb käsitleda pigem toetusena leevendamaks välismaal õppimisega seonduvaid lisakulutusi.

Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke stipendiumeid, õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest (Kristjan Jaak ja DoRa Pluss stipendiumide kasutamine koos Erasmuse stipendiumiga / Erasmuse tudengi staatusega pole lubatud). Erasmus-üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ka ilma stipendiumita (ehk kasutada Erasmus üliõpilase staatust omal kulul).

 

Keelenõuded ja keeleõpe

Praktikandi keeleoskus peab olema piisav asutuse töös aktiivselt ja tulemuslikult osalemiseks.

Tavaliselt piisab kandideerimisel inglise keele tõendist, täiendavalt võidakse nõuda ka kohaliku keele oskuse tõendamist. Keeleoskuse tõendina esitamiseks sobib kas mõne rahvusvahelise keeletesti sooritamise kinnitus (inglise keele puhul TOEFL, IELTS, saksa keele puhul Goethe instituudi test vmt), mõne ülikooli juures sooritatud keeletesti tulemus või Eesti Maaülikoolis inglise või saksa keele kursuse läbimise kinnitus. Kui oled Eesti Maaülikoolis õppinud inglise või saksa keelt vähemalt B2 tasemel, siis võta tõendi saamiseks ühendust keelekeskuse juhataja Ülle Sihveriga (ylle.sihver@emu.ee).

Vabatahtlikud online-keelekursused

Nii enne õpirännet kui õpirände ajal on võimalik osaleda online keelekursustel Euroopa Komisjoni portaalis Online Linguistic Support

Kindlustus

Üliõpilasel peab olema välispraktika ajal sihtriigis kehtiv tervise-, õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustus. Kindlasti tuleb vormistada Euroopa Ravikindlustuskaart.
Erinevad kindlustusseltsid pakuvad eraldi kindlustuspakette just välismaal õppijatele: 
Kindlustusest Kindlustusmaakler OÜ

Dr Walter

IIZI Kindlustusmaakler

KONKURSS

Kuidas kandideerida?

 • Välismaale praktikale minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Asutuse ja sihtmaa valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast ja iseenda huvidest;
 • Praktikakoht tuleb tudengil endal leida (konsulteerige instituudiga ning tutvuge praktikanõuetega). Alustuseks võib abi olla siin lehel välja toodud portaalidest.
 • Kui oled sobiva praktika-asutuse leidnud ja neilt jah-sõna saanud, kandideeri maaülikoolis Erasmus+ programmi toetusele, täites SoleMOVE keskkonnas taotluse. Kirjuta karoli.koiv@emu.ee ja saad keskkonnale ligipääsu. Taotluse juurde lisa motivatsioonikiri, passi või ID kaardi koopia, keeletõend ja õppetulemuste väljavõte. Kui asutuses ei toimu töö Sinu emakeeles, tuleb tõendada õppetöökeele oskust. Kui oled maaülikoolis õppinud inglise või saksa keelt, küsi keeletõend meie keelekeskuse juhatajalt Ülle Sihverilt (ylle.sihver[at]emu.ee). Ingliskeelne õppetulemuste väljavõte (transcript of records) küsi oma instituudi õppekorralduse spetsialistilt.

Millal kandideerida?

Erasmus+ praktikale on võimalik kandideerida jooksvalt aastaringselt, kuni on vabu kohti. NB! Eraldi tingimused võivad kehtida veterinaaria kliinikupraktikale kandideerijatele, kuna ülikoolide kliinikutes on kohtade arv piiratud. Loe veterinaaria praktika kohta täpsemalt siit.

Kui taotlus Maaülikoolis on esitatud

 • Kui taotlus maaülikoolis on esitatud (SoleMOVE süsteemis submitted), kontrollib maaülikooli Erasmuse koordinaator selle üle.
 • Erisus veterinaaria ülikooli kliiniku praktika puhul: kui mõnda väliskõrgkooli praktikale minekuks on esitatud rohkem taotlusi kui ülikoolidevahelises lepingus kokku lepitud praktikakohti, asetatakse üliõpilased pingeritta, võttes aluseks järgmised aspektid:
  • kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste;
  • välisülikoolis nõutud võõrkeele tase (juhul, kui see ei ole üliõpilase emakeel);
  • konkreetse väliskõrgkooli järjekord üliõpilase taotluses.
 • Järgmise sammuna tuleb täita praktikaleping ehk Learning Agreement for Traineeship. Selle lepinguga kinnitavad kolm osapoolt – üliõpilane, tema kodukõrgkool ning vastuvõttev asutus – vahetusperioodiks üliõpilase praktikaplaani. See leping peab olema kolme osapoole allkirjadega EMÜ Erasmuse koordinaatori käes enne välispraktika algust;
 • Välispraktika tunnustamiseks ning koduülikooli praktika või ainete asendamiseks tuleb lisaks praktikalepingule täita ja kooskõlastada välismaale õppima asuva külalisüliõpilase ankeet (KA).
 • Kui VÕTA komisjon on ankeedi kinnitanud, esita praktikaleping allkirjastamiseks instituudi õppedirektorile ja praktika EMÜ-poolsele juhendajale. Ankeet jääb aga ülikooli Erasmuse koordinaatori kätte  ning see võetakse jälle ette ainepunktide ülekandmise käigus.

Stipendium

 • Stipendiumileping välismaale suunduva üliõpilasega sõlmitakse eelpoolnimetatud dokumentide esitamise järel;
 • Stipendiumileping sõlmitakse reeglina enne välismaale siirdumist, kuid mitte enne praktikalepingu kooskõlastamist. See tähendab, et kui praktikalepingu sõlmimine viibib, viibib ka stipendiumi kättesaamine;
 • Stipendium makstakse välja kahes või kolmes osas: üheks semestriks välismaale mineku korral makstakse 80% üldsummast enne praktikat ja ülejäänu pärast välislähetusest naasmist ja nõutud dokumentide esitamist. Terve õppeaasta kestva lähetuse puhul makstakse sügis- ja kevadsemestri toetus eraldi enne vastava semestri algust 80% ulatuses ning ülejäänud summa pärast välislähetusest naasmist ja nõutud dokumentide esitamist.

Välispraktika ajal

Üliõpilasel on võimalus nominaalse õppeaja pikendamiseks, kui praktika periood on vähemalt 3 kuud ning praktika mahuks on vähemalt 15 EAP-d.

Millised õigused ja kohustused kehtivad mulle välismaal viibides?

 • Kui te maksate Eesti Maaülikoolis õppeteenustasu, tuleb seda teha ka välispraktikal viibides;
 • Riikliku õppetoetuse maksmine välispraktikat sooritavale üliõpilastele jätkub, juhul kui instituut ei otsusta teisiti;
 • Riikliku õppelaenu väljamaksmine välispraktikat sooritavale üliõpilasele jätkub.

Praktikalepingu muutmine

Kui välismaale kohale jõudes selgub, et praktika sisus on midagi teistsugust, kui alguses praktikalepingus kokku lepitud, tuleb praktikalepingut muuta. Muudatused tuleks vormistada võimalusel mitte hiljem kui üks kuu alates praktika algusest. Praktikalepingu muutmine kajastatakse praktikalepingu muudatuste vormil (Changes to the Learning Agreement for Traineeship), mis kinnitatakse nii ülikooli kui praktika-asutuse poolt. Muudatuste leht kehtib ainult koos allkirjastatud originaal-praktikalepinguga.

Välismaalt tagasi tulles

 • Esita maaülikooli Erasmus koordinaatorile praktika sooritamise kinnitus (Traineeship Certificate);
 • Kui kogusid praktika käigus ka ainepunkte, esita ka selle kohta tõend (transcript of records) maaülikooli Erasmus koordinaatorile;
 • Esita praktika läbimist kinnitavad dokumendid oma instituudis praktika eest vastutavale õppejõule;
 • Pärast praktika lõppu tuleb esitada online tagasiside-aruanne EU-Survey keskkonna vahendusel. Programmis osalenud tudeng saab e-posti teel teate, mis sisaldab linki tagasiside-aruande vormile. Aruande esitamine on eelduseks stipendiumi viimase osamakse saamisel;
 • Kui soovid, löö kaasa ESN TARTU tegevustes ja hakka Eesti Maaülikooli välisüliõpilaste buddy'iks (kontakt: välissuhete spetsialist Ksenia Safonova ksenia.safonova@emu.ee).

Juhend VETERINAARIA üliõpilaste välispraktika korralduseks Erasmus programmi raames