Erialapraktika

Erialapraktika/menetluspraktika/tootmispraktika on praktikajuhendaja juhendamisel toimuv teoreetiliste teadmiste kinnistamine ettevõttes, loomakliinikus või teistes praktikaasutustes töötamisel.

Praktika maht määratakse vastava õppekavaga. Erialapraktika (menetluspraktika/tootmispraktika) 1 EAP on võrdsustatud üldjuhul 26 tunni töötamisega, kuid sõltuvalt töö iseloomust ja koormusest võib 1 EAPga võrdsustada kuni kaks praktikanädalat. Praktikate korraldamise ja toimumise korra kehtestab instituut/kolledž.

Praktikakoha  leidmine on üliõpilase ülesanne ning see sarnaneb paljuski töökoha otsimisega. Kui oled leidnud enda jaoks sobiva ettevõtte, tuleb oma valik ülikoolipoolse õppejõu-praktikajuhendajaga kooskõlastada. Ülikoolipoolne praktikajuhendaja otsustab, kas ettevõte sobib praktika sooritamiseks ning üliõpilasel on võimalik saavutada ettenähtud õpiväljundid. Kui ise otsimine ei õnnestu, tasub nõu küsida ülikoolipoolselt praktikajuhendajalt, kellel on olemas informatsioon varasemate aastate üliõpilastele praktikakohaks olnud ettevõtete kohta.

Enne praktika algust tuleb kindlasti sõlmida kolmepoolne leping (üliõpilane, ülikool, ettevõte), kus on loetletud õigused ja kohustused. Praktikale minnes peab üliõpilasel kaasas olema instituudi poolt väljastatud praktikajuhend/ praktikapäevik. Praktikandile määratakse ettevõttepoolne praktikajuhendaja, kes abistab/juhendab praktikanti praktikajuhendis kirjas olevate õpiväljundite saavutamiseks/praktika eesmärkide saavutamisel.

Praktikaaruande esitab üliõpilane ülikoolipoolsele juhendajale peale praktika lõppu. Soovitame küsida tagasisidet ettevõttepoolselt praktikajuhendajalt ning anda ettevõttele ka omapoolset tagasisidet praktika kohta.

 

Praktika koordinaator õppeosakonnas:
Katriin Visnapuu
katriin.visnapuu@emu.ee
tel 731 3812

 

Praktika sõidu- ja majutustoetus (PRÕM)

Alates 01.04.2017 - 31.08.2019 toetas Euroopa Sotsiaalfond läbi SA Innove praktika sooritamist tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) kaudu. NB! Projekt on praeguseks lõppenud ning alates 2019/2020. õppeaastal toetusi ei maksta.

Toetuse taotlemise tingimused on sätestatud rektori 28. aprilli 2017 käskkirjas nr 1-8/17, mida on täiendatud rektori 8. augusti 2017 käskkirjaga nr 1-8/28 ja rektori 21. novembri käskkirjaga nr 1-8/40 (taotlemise korra terviktekst).