Roheline ülikool

 

 

 

Roheline ülikool on 2008. aastal loodud kõiki Eesti Maaülikooli töötajaid ja üliõpilasi haarav algatus. Leiame, et ülikool peab olema avatud uutele ideedele ja keskenduma uute keskkonnasäästlike lahenduste väljatöötamisele ning rakendamisele oma igapäevases tegevuses.

Roheline ülikool on terviklik arengusuund, mille poole ühiselt püüelda.

Meie visiooniks on roheline ülikool – tervislikku ning head õppe- ja töökeskkonda pakkuv, võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega ülikool, mis võtab jätkusuutliku arengu põhimõtteid arvesse kõigis oma tegevusvaldkondades.

Jätkusuutlik (kestlik) areng on sotsiaal-, majandus-, kultuuri- ja looduskeskkonna pikaajaline kooskõlaline arendamine eesmärgiga tagada inimestele kõrge elukvaliteet ning turvaline ja puhas elukeskkond praegu ja tulevikus.

Rohelise ülikooli põhimõtted

Eesti Maaülikool:

  • edendab teadus- ja arendustöö kaudu jätkusuutlikku arengut ning jagab tulemusi ühiskonnaga;
  • suurendab üliõpilaste, töötajate ja ühiskonna teadmisi rohelise ülikooli valdkondades;
  • lähtub otsuste tegemisel ja ülikooli arendamisel jätkusuutliku arengu põhimõtetest;
  • lõimib jätkusuutliku arengu põhimõtteid õpetamisprotsessi;
  • aitab luua keskkonna- ja kasutajasõbralikku ülikoolilinnakut.

 

Rohelise ülikooli eesmärgid ja tegevussuunad toetavad ja täpsustavad Eesti Maaülikooli arengukava aastani 2025 strateegilisi eesmärke:

1) Teadus- ja arendustegevus – edendada teadus- ja arendustöö kaudu jätkusuutlikku arengut.

2) Õppetöö – lõimida jätkusuutliku arengu põhimõtted õppetöösse ja õpiväljunditesse.

3) Liikmeskond – tõsta ülikooli liikmeskonna teadlikkust rohelise ülikooli põhimõtetest.

4) Ülikooli maine ja panus ühiskonda – tõsta ühiskonna keskkonnateadlikkust ja aidata kaasa jätkusuutliku arenguga seotud eesmärkide täitmisele.

5) Organisatsioon – kaasaegne õpi- ja töökeskkond - luua tervislik ning atraktiivne õpi-, töö- ja puhkekeskkond, arvestades ökoloogilise jalajälje vähendamise põhimõtteid.

 

Rohelise ülikooli põhimõtete ja teemade integreerimine ülikooli tegevusse toimub üliõpilaste ja töötajate vabatahtlikkuse alusel.

Rohelise ülikooli tegevuste arendamisele aitas kaasa Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti Eesti Maaülikooli Roheline kontor raames.