Roheline kontor

Aastatel 2016-2017 viiakse rohelise ülikooli tegevusi ellu projekti „Eesti Maaülikooli roheline kontor“ raames, mida toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Projekti eesmärk:

Tõsta Eesti Maaülikooli üliõpilaste ja töötajate teadlikkust keskkonnasäästlikust teguviisist läbi rohelise kontori põhimõtete tutvustamise ja rakendamise Eesti Maaülikooli linnakus. Selleks koostatakse keskkonnaülevaate ja -tegevuskava, jäätmekava ja haljastuskava ning suurendatakse ülikooli liikmeskonna teadlikkust.

Tegevused:

  • Kaardistatakse EMÜ rohelise kontori hetkeolukord ja koostatakse raport, et hinnata senise tegevuse tulemusi ja kavandada edasisi tegevusi efektiivsemaks rohelise kontori põhimõtete rakendamiseks.
  • Viiakse läbi rohelise ülikooli küsitlus töötajate ja tudengite seas, et selgitada välja hetkeolukord (teadlikkus), kitsaskohad ja inimeste valmisolek ja võimalused keskkonnasõbralike harjumuste kasutusele võtuks.
  • Koostatakse ja trükitakse erinevad infomaterjalid, et suurendada ülikooli liikmeskonna teadlikkust rohelisest kontorist, keskkonnasõbralikust käitumisviisist ja keskkonnasäästlikest tarbimisharjumustest. Infomaterjalid paigutatakse ühiselamutesse ja õppehoonetesse ning infot levitatakse süstemaatiliselt erinevates ülikooli infokanalites.
  • Viiakse läbi rohelise ülikooli nädal 2016. a sügisel, et suurendada töötajate ja üliõpilaste teadlikkust keskkonnasõbralikust käitumisest ja võimalustest maaülikoolis järgmistel teemadel: roheline kontor, taaskasutus, jäätmete sorteerimine, vee- ja energiakasutus, säästev transport ja liiklemine linnakus, ürituste keskkonnasõbralik korraldamine, jmt.
  • Koostatakse EMÜ haljastuskava, mille eesmärgiks on vähendada haljasalade hooldamise energiakulu ning suurendada linnaku rohealade bioloogilist mitmekesisust ja kasutada olemasolevaid ja tulevikus rajatavaid näidisalasid õppetöö eesmärgil.
  • Koostatakse EMÜ jäätmekava, et vähendada tekkivate jäätmete kogust.

 

Projekti raames ellu viidud tegevused ja valminud materjalid: