Doktorantide vastuvõtt

 

Doktorantide vastuvõtt 2012

Vastuvõtt RKT õppekohtadele toimub juhendajate konkursi tulemuste alusel. Vaata 2012. aasta juhendajate konkursi tulemusi siit.

Vastu võetud doktorantide nimekirja vaata siit.

RKT täiendavatele õppekohtadele on võimalik avaldus esitada juhul, kui juhendajal on olemas uuringute läbiviimiseks vajalik finantseering.

Sisseastumistingimused ja nõutavad dokumendid:

Doktoriõppesse kandideerimise tingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Kandideerimisel on nõutavad järgmised dokumendid:

- avaldus, millel on soovitavalt juhendaja nõusolek doktoritöö juhendamiseks;

- doktoritöö kavand 1–2 leheküljel;

- akadeemiline elulugu (CV);

- isikutunnistus või pass;

- vajadusel nime muutmist tõendava dokumendi koopia;

- eelmise õppeastme diplom ja akadeemiline õiend;

- Euroopa Liidus magistrikraadi omandanud üliõpilaskandidaadil eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid;

- väljaspool Euroopa Liitu magistrikraadi omandanud (v.a. Eestis keskhariduse omandanud) üliõpilaskandidaadil keskkooli lõputunnistus ja eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid;

- Eesti kodakondsuseta isikutel koopia passi isikukoodi ja elamisloa leheküljelt või isikutunnistusest;

- välismaal kõrghariduse omandanud üliõpilaskandidaadil tõend õppekava õppekeele oskustaseme miinimumnõuetele vastavuse kohta (eesti või inglise keel vähemalt B2 (CEF 2000) tasemel, TOEFL: > 500 punkti, arvutipõhine TOEFL 173 punkti, iBT 61 punkti, IELTS: >5,0). Ülikool aktsepteerib järgmiste institutsioonide poolt väljastatavaid keeleoskustaset tõendavaid dokumente: Eesti ülikoolid, REKK, Briti nõukogu, TOEFL. Välismaal inglise keeles kõrghariduse omandanud üliõpilaskandidaadi õppekava õppekeele oskus loetakse piisavaks vastavas riigis tunnustatud haridust tõendava dokumendiga.

- Paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse seniste õpingute vastavust valitud õppekavale, publikatsioonide olemasolu, akadeemilise õiendi kaalutud keskmist hinnet, eeldusi uurimisteema realiseerimiseks, juhendaja hinnangut kandidaatide sobivusele.

- Otsuse üliõpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta teeb instituudi direktori korraldusega moodustatud vastuvõtukomisjon hiljemalt  vastuvõtu kalenderplaanis määratud kuupäevaks.

- Riikliku koolitustellimuse täitmiseks moodustatud täiendavale RE õppekohale vastuvõetud üliõpilaskandidaadi, juhendaja(te) ja ülikooli vahel sõlmitakse õppe- ja teadustöö läbiviimise leping enne immatrikuleerimist.

Doktorantuuri saab avaldust esitada 25. juunist 7. juulini ja 13. - 17. augustini igal tööpäeval kell 9.-15.00 EMÜ peahoones, Kreutzwaldi 1a, ruum 0043.

Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 27.08.2012. a