Õppekorraldust reguleerib ülikoolis õppekorralduseeskiri.
Üliõpilastel on kohustus osaleda õppetöös ja anda tagasisidet õppetöö kvaliteedi kohta (vastav vorm täidetakse elektrooniliselt õppeinfosüsteemis).

Õppekorraldusalane nõustamine.
-     Üliõpilane saab nõu ja informatsiooni õppekorraldust puudutavates küsimustes oma  instituudi/kolledži  õppekorralduse spetsialistilt ja õppedirektorilt.
-    Õppekorralduse spetsialist/õppedirektor annab nõu järgmistes küsimustes:
õppekava täitmine, vabade õppekohtade täitmine, vabaainete valimine, õppimine külalisüliõpilasena, praktikakorraldus, eriala/õppekava vahetus, õppetoetused, VÕTA, akadeemiline puhkus jtk.
-    Nõu annavad ka kursusejuhendajad, tuutorid ja üliõpilasesinduse liikmed. Võimalus kasutada ka psühholoogi abi ning pöörduda karjäärispetsialisti poole.
-    Välismaale õppima ja/või praktikale minemise sooviga tuleks esmalt pöörduda oma instituudi ERASMUS koordinaatori poole, seejärel ülikooli õppeosakonna ERASMUS koordinaatori poole (Karoli Kõiv, karoli.koiv@emu.ee).
 
Õppekorraldust ja õppetööd puudutavates üldistes küsimustes nõustavad üliõpilasi ülikooli õppeosakonna töötajad.
Üliõpilasstaatusega ja õppetööga seotud tõendeid väljastab oma instituudi õppekorralduse spetsialist.
Kõik taotlused/avaldused sh akadeemilise puhkuse taotlus, tuleb esitada oma instituudi õppedirektorile nõusoleku saamiseks.
Pärast seda, kui üliõpilane on immatrikuleeritud ülikooli, saab taotleda ISIC kaarti siit.

 

Muudatused alates 2024/2025. õppeaastast.

Alates 2024/2025. õppeaastast jõustuvad kõrgharidusseaduse muudatused. Muu hulgas karmistatakse sätteid, mis puudutavad samal kõrgharidusastmel teist või enamat korda tasuta õppimist. Palun tutvu muudatustega tähelepanelikult Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel

 

Mis muutub enne 2024. aasta sügist sisse astunud üliõpilase jaoks? 

  • Üliõpilane, kes katkestab õpingud ajal, mil pool õppekava nominaalkestusest ei ole veel möödas, saab tulla samal kõrgharidusastmel tasuta õppima aastatel 2024–2026. Alates 2027. aastast saab samal kõrgharidusastmel tasuta õppima asuda vaid juhul, kui varasemad tasuta õpingud ei ole ületanud 365 päeva; 
  • Üliõpilane, kes katkestab tasuta õpingud ajal, mil rohkem kui pool õppekava nominaalkestusest on möödas, saab uuesti tasuta samale kõrgharidusastmele õppima tulla siis, kui eksmatrikuleerimisest on möödunud vähemalt kümme aastat. 
  • Paralleelselt enne 2024. aastal alustatud õpingutega ei saa enam asuda tasuta õppima mõnele teisele kõrghariduse õppekavale (ka mitte muul kõrgharidusastmel). Üliõpilased, kes on enne 2024. aastat alustanud õpinguid erinevatel kõrgharidustaseme õppekavadel (nt tasuta paralleelselt bakalaureuse- ja magistriõppes), saavad lõpuni õppida ja lõpetada kuni 2027. a sügiseni. 
  • Kõrgharidusseaduse muudatus sätestab, et kui üliõpilane katkestab õpingud hiljem kui 70 päeva pärast semestri algust, on ülikoolil õigus nõuda tasu deklareeritud, aga veel sooritamata ainepunktide eest. Üliõpilasi, kes on sisse astunud enne 2024. a, see muudatus enne 2027/2028. õa algust ei puuduta.

 

Lisainfo: vastuv@emu.ee