Doktoriõpe Eesti Maaülikoolis

Doktorantuur Eesti Maaülikools

Alates 2022/2023. õppeaastast on Eesti Maaülikoolis võimalik doktoriõpet läbida:

 • Tulemuslepingu alusel moodustatud õppekohal doktorant nooremteadurina;
 • Juhendaja finantseeritaval õppekohal (üliõpilase staatuses või nooremteadurina riigieelarve välisel finantseerimisallikal);
 • Juhendaja olemasolul töölepinguta doktorandina (üliõpilase staatuses);
 • Teadmussiirdedoktorandina.

 

Doktorant nooremteadur

 • Doktorant nooremteadurid on samaaegselt üliõpilase ja töötaja staatuses;
 • Nooremteaduriga sõlmitakse tähtajaline tööleping koormusega 1,0 nominaalse õppeaja lõpuni (4 aastat);
 • Nooremteaduri töö sisu lähtub individuaalplaanist, seejuures on töö sisuks vähemalt 85% ulatuses teadus-, arendus- ja loometegevus;
 • Doktorandi edasijõudlikkust hinnatakse 1 kord aastas atesteerimisel;
  • Positiivne atesteerimine on aluseks töösuhte jätkamisel;
  • Negatiivse atesteerimise korral doktorant eksmatrikuleeritakse ning tööleping lõpetatakse;
 • Nooremteaduri töötasu lähtub Eesti keskmisest palgast ning 2023. õppeaastal on selle suuruseks 1718 eurot. Juhendaja või instituut võib maksta riiklikule palgale lisa või määrata doktorandile stipendiumi.

 

Töölepinguta doktorant

 • Doktorandil on üliõpilase staatus ning sellega kaasnevad õigused;
 • Doktorant peab täitma kõiki Eesti Maaülikooli doktoriõppesse kandideerimise tingimusi ning tema edasijõudmist hinnatakse teiste doktorantidega samadel alustel;
 • Doktorandil ei ole õigust saada doktoranditoetust ning ülikoolil ja riigil ei ole kohustust talle stipendiume maksta.

 

Teadmussiirdedoktorant

 • Doktorantuuri õppekoht, mis on loodud partnerorganisatsiooni huvidest ja vajadustest lähtuvalt ning tugineb koostöölepingul era-, avaliku- või kolmanda sektori asutuse/ettevõtte, ülikooli ja doktorandi vahel;
 • Teadmussiirdedoktorantuuri koha  algatab ettevõte;
 • Ettevõtted saavad taotleda sektoritevahelise mobiilsuse toetust (SekMo); 
 • Esmalt on vajalik leida nii asutuse kui ka ülikooli poolne juhendaja;
 • Doktorandi juhendamist reguleerib Eesti Maaülikooli senati 09.04.2020 määrus nr 1-28/9 „Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord“.
 • Teadmussiirde doktorandi teadustöö lähtub partnerasutuse või -ettevõtte huvidest ning põhineb individuaalplaanil;
 • Teadmussiirdedoktorant peab täitma kõiki Eesti Maaülikooli doktoriõppesse kandideerimise tingimusi ning tema edasijõudmist hinnatakse teiste doktorantidega samadel alustel.

 

Teadmussiirdedoktorantuuri koha planeerimisel mõelda läbi:

 • milline saab olema doktorandi töökorraldus;
 • milline on juhendajate ning ettevõtte panus ning vastutus;
 • millist ressursi (laboritarvikud, uurimistöö toimumiskoht jne) on teadustööks vaja (sh konverentsidel osalemine, kaitsmise kulud jt);
 • kuidas on lahendatud konfidentsiaalsuse ja intellektuaalomandi õigustega seotud küsimused.

 

Kui tunnete huvi doktoriõppe alase koostöö vastu, siis võtke ühendust:

Diana Pungar, doktoriõppe peaspetsialist

Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu, Estonia

tel +372 731 3071

diana.pungar@emu.ee