Doktoritöö juhendamine

Doktorandi juhendamise õigust on võimalik taotleda iga õppeaasta kevadsemestri algul toimuval juhendajate konkursil.


2022/2023 õppeaasta konkursi tulemused


Doktorandi juhendaja määratakse doktorandi immatrikuleerimise korralduses. Doktorandi juhendajaks määratakse ülikooli professori, dotsendi või vanemteaduri ametinõuetele vastav isik. Doktorandile juhendaja määramisel arvestatakse juhendaja publikatsioone, osalemist teadusprojektides ning varasema juhendamise tulemuslikkust. Vajadusel võib doktorandile määrata kaasjuhendaja. Kaasjuhendaja võib olla ka mõnest teisest ülikoolist või asutusest. Nii põhi- kui ka kaasjuhendaja muutmiseks või lisamiseks doktorandi õpingute ajal on vajalik doktorandi koduinstituudi nõukogu otsus, muutus kinnitatakse õppeprorektori korraldusega.
 

Doktoritöö juhendajaid tasustatakse doktoritöö eduka kaitsmise eest vastavalt rektori 2014. aasta käskkirjale.