Lühiajaline õpiränne

Toetatakse õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist (kuni 30 kalendripäeva) õpirännet välisriikidesse. Toetuse taotlemise korra ja juhendi leiad õpingute alusdokumentide lehelt.

Palun saatke avaldused digiallkirjastatult aadressile diana.pungar@emu.ee

Avalduse näidis (vormi järgimine ei ole kohustuslik, kuid vabas vormis esitatud taotlus peab sisaldama sama andmestikku)


Tähtajad: iga kuu 1. kuupäev (va juuli).

Järgmine tähtaeg: 1. august 2022 (k.a)

NB! Seoses Covid-19 levikuga ei ole soovitatav välismaale reisida!

Hetkel on Dora toetuse raames võimalik:

praktika sooritamine/ laboritöö/ juhendaja või ülikooli külastamine, kuid arvestada paindliku ajakavaga ning ootamatute tühistamiste puhul omavastutusega!

Toetatakse esinemisi (poster/suuline ettekanne) online konverentsidel. Lihtsalt osalemise kulusid ei kaeta.

 

Toetust võivad taotleda:
1. doktorandid, magistrandid ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilased, kel on sooritatud aineid
vähemalt 180 EAP ulatuses;
2. teadlased ja õppejõud, kes ei ole vanemad kui 35 aastat;
3. teadlased ja õppejõud, kel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödunud üle viie aasta.
Ühele isikule võib stipendiumi määrata maksimaalselt kaks korda ühes õppeaastas. 

Toetusele kvalifitseeruvad tegevused (prioriteetsuse järjekorras):
1. osalemine doktorikursustel / workshop’idel, kui selle teema on tihedalt seotud taotleja uurimistööga;
2. praktiseerimine välismaa teaduslaboris või kliinikus, konsultatsioonid eriala tippteadlastega / kaasjuhendajaga, töötamine teadusraamatukogus ning osalemine välitöödel;
3. esinemine suulise ettekandega teaduskonverentsil;
4. esinemine stendiettekandega teaduskonverentsil.

Toetuse saamiseks tuleb aadressile diana.pungar@emu.ee esitada digiallkirjastatud avaldus, mis sisaldab:
1. taotleja andmed (nimi, instituut, staatus, e-posti aadress, telefoninumber);
2. ürituse nimetus, korraldaja, planeeritud tegevuse lühikirjeldus ning seotus õpitava erialaga/uurimistööga;
3. ürituse kuupäevad;
4. ürituse kodulehe aadress;
5. välislähetuse sihtkoht ja lähetuse kuupäevad;
6. planeeritava ettekande vorm (suuline ettekanne või stendiettekanne) ja pealkiri koos kaasautoritega ning (selle olemasolul) korraldajapoolne kinnitus ettekande toimumise kohta / vastuvõtva asutuse kinnituskiri / põhijuhendaja kinnitatud tööplaan, kui praktiseerimine/töö raamatukogus vm tegevused viiakse läbi iseseisva teadustööna (ilma kutsuva asutuseta);
7. välislähetuse ligikaudne maksumus (osavõtutasu, elamisraha, vastavalt fikseeritud ühikuhindadele transport ja majutus).

 

Toetuse maht: kuni 2000.- ühe õpirände kohta

Transpordikulu arvestatakse ühikuhindade alusel, mis sõltub distantsist. Selle arvutamine toimub Euroopa komisjoni distantsikalkulaatori alusel, mille leiad http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Distants linnast linna
(üks suund)
Toetus edasi-tagasi reisi kohta (lähtekohast sihtkohta ja tagasi)
100 – 499 km 180.-
500 – 1999 km 275.-
2000 – 2999 km 360.-
3000 – 3999 km 530.-
4000 – 7999 km 820.-
8000 või enam km 1100.-

 

Majutustoetus

Õpirände kestus Toetus ühe öö kohta
2-6 päeva 80.-
7-14 päeva 60.-
15 või enam päeva 35.-

 

Päevaraha: 32.- päevas. Päevaraha arvestamise aluseks on lähetuse kogupikkus, so ürituse toimumise päevad ning vajadusel võivad lisanduda reisipäevad - üks päev enne ja üks päev pärast üritust/individuaalset tööd. Kui õpirände sihtkohta või sihtkohast tagasi ei ole võimalik jõuda ühe kalendripäeva jooksul, siis toetatavate päevade arvu piirangut (üks päev enne ja üks päev pärast üritust või individuaalset tööd) ületavate õpirände päevade eest päevaraha ei maksta.

 

Toetuse kasutamine
Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, toetuse maksab stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet (Harno). Ülikooli DoRa Pluss koordinaator edastab komisjoni poolt valitud stipendiaatide andmed Haridus- ja Noorteametile iga kuu 10. kuupäeval.

Edasisteks tegevusteks võtab sihtasutus stipendiaatidega ühendust, lähtudes kõrgkooli esitatud andmetest. Lepingu sõlmimise eel esitab stipendiaat veebipõhises taotluskeskkonnas (https://taotlused.edu.ee/pub_login.php) andmiku, mille alusel sõlmib  Haridus- ja Noorteamet stipendiaadiga hiljemalt 4 nädalat enne õpirände algust lepingu, milles sätestatakse toetuse suurus ja kasutamine.

Peale õpirännet tuleb sihtasutusele esitada toetuse kasutamist tõendavad dokumendid, mille kohta leiate infot lühiajalise õpirände toetuse juhendist, mis on leitav õpingute alusdokumentide lehelt.

Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond, elluviija on Haridus- ja Noorteamet (varasemalt sihtasutuse Archimedes).

Info lühiajalise õpirände kohta (Dora+ tegevuse 1.1 stipendium kuni 30-päevaste välislähetuste toetamiseks) on leitav: https://harno.ee/dora-opirande-stipendiumid.

English