Sisseastumine

 

VASTUVÕTU AJAKAVA 2024

Vastuvõtt 2024. aastaks toimub 3. juuni - 4. juuli elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juuni - 4. juuli ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9-15!

Inglise õppekeelega tasulisele õppekavale "Veterinaarmeditsiin" toimub avalduste vastuvõtt elektroonselt keskkonnas DreamApply. Täpsemalt vaata palun siit.

Vastuvõtu ajakava.

3. juuni - 4. juuli avalduste esitamine elektroonselt aadressil www.sais.ee

VÕI

25. juuni - 4. juuli ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9-15;

20. juuni - 9. juuli vastuvõtukatsete toimumine;

12. juuli vastuvõetute nimekirjade avalikustamine;

19. august (k.a) vabade õppekohtade täitmine vastuvõtu pingerea alusel.

 

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

Sisseastumist reguleerib Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri. Bakalaureuseõppe, rakenduskõrgharidusõppe ja integreeritud õppe õppekavale sisseastumise eeltingimuseks on üldkeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus põhihariduse baasil). Vastuvõtutingimustega õppekavade kaupa saad tutvuda siin.

 

Ülikooli astujalt eeldame võõrkeeleoskust vähemalt B1 tasemel. Maaülikool ei arvesta konkursitingimustes võõrkeele riigieksami tulemustega, kuid hea võõrkeeleoskus on vajalik kaasaegse erialakirjandusega töötamiseks. Vajadusel on õpingute jooksul võimalik värskendada võõrkeelealaseid teadmisi keelekeskuse pakutavatel ainekursustel.

Õppekavade kirjeldused leiad siit.

 

Soome Vabariigis keskhariduse omandanud kandidaatide ning International Baccalaureate programmis keskhariduse omandanud kandidaatide tulemuste ümberarvestamine kõrghariduse esimese astme õppekavade vastuvõtutingimuste täitmiseks

 

AVALDUSE ESITAMINE

Üliõpilaskandidaat saab ühel õppeastmel esitada kuni kaks avaldust. Avalduse võib esitada kas ülikoolis kohapeal või Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) vahendusel (vajalik on ID-kaart või mobiil-ID).

Kui oled omandanud keskhariduse 2004. a. või hiljem, tulevad SAIS-is avaldust esitades kandideerimiseks vajalikud andmed (info omandatud keskhariduse kohta ja keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne) riiklikest registritest automaatselt. Sellisel juhul ei ole vajalik dokumentide esitamine paberkandjal. Kui andmed peaks riiklikus registris olema, kuid ei ilmu avaldusele, soovitame teha avaldusel uus registripäring (SAISis avalduse hinnete ja tulemuste lehel on nupp "Värskenda", mis käivitab uue registripäringu).

Kui oled omandanud kutsekeskhariduse, siis tuleb dokumendid esitada SAISis koos avaldusega, tuua originaaldokumendid isiklikult kohale või saata kinnitatud dokumendikoopiad (digitaalselt allkirjastatud) e-postiga. Riiklikus registris ei ole kutsekeskhariduse lõpuhindeid, mille järgi arvestada keskmist hinnet. Esitatud dokumentide põhjal sisestab vastuvõtutöötaja nõutavad andmed SAIS-i. Haridusdokumendi koopiat on õigus kinnitada selle väljastanud koolil / kooli õigusjärglasel ning notaril. 

Kui riiklikes registrites puudub kandideerimiseks vajalik info (kui oled omandanud keskhariduse enne 2004. aastat), siis tuleb dokumendid esitada SAISis koos avaldusega,  tuua originaaldokumendid isiklikult kohale või saata kinnitatud dokumendikoopiad (digitaalselt allkirjastatud) e-postiga. Seejärel sisestab vastuvõtutöötaja nõutavad andmed SAIS-i. Haridusdokumendi koopiat on õigus kinnitada selle väljastanud koolil / kooli õigusjärglasel ning notaril. 

Kui oled keskhariduse omandanud välismaal, siis on vajalik tõendada õppekava õppekeele oskustaseme miinimumnõuetele vastavust (eesti keel vähemalt B2 (CEF 2000) tasemel). Kas ja milliseid dokumente kandideerimiseks esitama pead, selleks võta palun enne vastuvõtuperioodi algust meiega ühendust (vastuv@emu.ee). 

Kui oled keskhariduse omandanud International Baccalaureate (IB) programmis, siis pead IB-kodulehelt tellima otse ülikoolile (aadressile: Estonian University of Life Sciences, Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006, Tartu, Estonia) saadetava hinnetelehe. 

Info väljaspool konkurssi vastuvõtu kohta ja lisapunktide kohta, mida kandideerijatel on võimalik taotleda, on leitav siit.

Paberkandjal dokumente võtame vastu vastuvõtu ajakavas näidatud perioodil tööpäeviti kell 9.00 – 15.00 Eesti Maaülikooli peahoones aadressil Kreutzwaldi 1a, Tartu.

Kui Sinu valitud konkursil on vastuvõtukatse, saad katsele registreeruda juba avaldust esitades. Valik on siduv, st kandidaat  peab katsele tulema enda valitud päeval. Loe lähemalt lehelt Vastuvõtukatsed.

 

ÕPPIMATULEMISE KINNITAMINE

Teate maaülikooli vastu võtmise kohta saadame SAISi vahendusel. Ära unusta teatamast, et tuled meile õppima! SAISis vastuvõetuks märgitud üliõpilaskandidaat peab oma õppima tuleku SAISis kinnitama 2 päeva jooksul alates enda vastu võetuks määramisest SAISis (vastuvõetuks määramise päev + kaks päeva).

Kinnituse tegemata jätmise loeme õppekohast loobumiseks ja kutsume vabanenud õppekohale paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadi. NB! Korraga mitmesse ülikooli kandideerimisel tuleb silmas pidada, et tähtajad õppimatulemise kinnitamiseks võivad ülikooliti erineda.

Õppima tulekut kinnitanud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse üliõpilaseks alates 1. september 2024. Siis saab ülikool väljastada tõendeid üliõpilasstaatuse kohta.

NB! Iga järgmine "Jah" õppima tulemisele kustutab eelmise, st kehtima jääb viimasena kinnitatud õppimatulek!

 

Kõrghariduse esimese astme vastuvõtuinfo:

Vastuvõtuinfo tel: 731 3048

E-post: vastuv@emu.ee