Bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõpe

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (bakalaureuseõpe)

28 õppekohta (päevaõpe)

20 õppekohta (sessioonõpe)

eesti keele** ja kitsa matemaatika*** riigieksami summa, min 40 punkti (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (bakalaureuseõpe)

30 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** ja kitsa matemaatika*** riigieksami summa, min 40 punkti (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Maaehitus (ehitusinseneriõpe)2

35 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** riigieksam (10 konkursipunkti)

laia matemaatika riigieksam**** või vastuvõtukatse (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Metsandus (bakalaureuseõpe)

50 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** ja kitsa matemaatika*** riigieksami summa, min 40 punkti (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Puidutöötlemise tehnoloogia 1,3

(rakenduskõrgharidusõpe)

25 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** ja kitsa matemaatika*** riigieksami summa, min 40 punkti (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Vesiehitus ja veekaitse (ehitusinseneriõpe)2

20 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** riigieksam (10 konkursipunkti)

laia matemaatika riigieksam**** või vastuvõtukatse (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Aiandus (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** ja kitsa matemaatika*** riigieksami summa, min 40 punkti (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Kalandus ja rakendusökoloogia (bakalaureuseõpe)

15 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** ja kitsa matemaatika*** riigieksami summa, min 40 punkti (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Keskkonnakaitse (bakalaureuseõpe)

34 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** ja kitsa matemaatika*** riigieksami summa, min 40 punkti (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** ja kitsa matemaatika*** riigieksami summa, min 40 punkti (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

vastuvõtukatse (10 konkursipunkti)

Loodusturism (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** ja kitsa matemaatika*** riigieksami summa, min 40 punkti (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bakalaureuseõpe)

45 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** ja kitsa matemaatika*** riigieksami summa, min 40 punkti (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Tehnikainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Tehnika ja tehnoloogia (bakalaureuseõpe)3

40 õppekohta (päevaõpe)

35 õppekohta (sessioonõpe)

 

eesti keele** riigieksam (10 konkursipunkti)

laia matemaatika**** riigieksam või vastuvõtukatse (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Tartu Tehnikakolledž

Tehnotroonika

(rakenduskõrgharidusõpe)123

35 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** riigieksam (10 konkursipunkti)

laia matemaatika**** riigieksam või vastuvõtukatse (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Loomakasvatus (bakalaureuseõpe)1

20 õppekohta (päevaõpe)

 

eesti keele** ja kitsa matemaatika*** riigieksami summa, min 40 punkti (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Toiduainete tehnoloogia (bakalaureuseõpe)

25 õppekohta (päevaõpe)

eesti keele** riigieksam (10 konkursipunkti)

kitsa matemaatika riigieksam** (15 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (5 konkursipunkti)

motivatsioonikiri (5 konkursipunkti), esitatakse digiallkirjastatult SAISis koos avaldusega

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe)

34 õppekohta eesti õppekeelega õppekava (päevaõpe)

 

eesti keele** ja kitsa matemaatika*** riigieksami summa, min 40 punkti (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (5 konkursipunkti)

motivatsioonikiri (5 konkursipunkti), esitatakse digiallkirjastatult SAISis koos avaldusega

vastuvõtukatse (20 konkursipunkti)

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe)

34 õppekohta inglise õppekeelega õppekava (päevaõpe)

Vastuvõtutingimused inglise õppekeelega veterinaarmeditsiini õppekavale

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad. Vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse. Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

³ Eriala, millele alates 2017. aastast sisseastunu saab taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Loe lähemalt siit.

Riigieksamitulemuste asendamine

* Enne 2014. aastat riigieksamid sooritanutel arvestatakse kitsa matemaatika riigieksami nõude täitmiseks kandidaadi ühe parema tulemusega riigieksami tulemus. Laia matemaatika riigieksami nõude täitmiseks arvestatakse kandidaadi enne 2014. a. sooritatud matemaatika riigieksami tulemus. Eesti keele riigieksami nõude täitmiseks arvestatakse kirjandi tulemus.

** Eesti keele riigieksami asemel saab arvestada eesti keele teise keelena riigieksami tulemust. Parema tulemuse korral on võimalik eesti keele teise keelena riigieksami asemel arvestada eesti keele B2 või C1 tasemeeksami tulemust, vaata lähemalt siit.

*** Laia matemaatika riigieksami sooritanutel teisendatakse kitsa matemaatika riigieksami nõudega konkursi raames laia matemaatikaeksami tulemus. Selleks lisatakse laia matemaatika riigieksami tulemusele juurde 16 punkti (riigieksami 100-punktiskaalal, maksimaalne tulemus jääb 100 punkti). 

**** Kui üliõpilaskandidaadi tulemus laia matemaatika riigieksamil on väiksem kui 20 punkti ja ta kandideerib laia matemaatika nõudega konkursil, siis tuleb sooritada vastuvõtukatse. Sama nõue kehtib, kui kitsa matemaatika riigieksami tulemus on alla 80 punkti. Vastuvõtukatse minimaalne kandideerimiseks vajalik punktisumma on 20. Konkursipunktide parandamise eesmärgil võib vastuvõtukatse sooritada kandidaat, kes on saavutanud laia matemaatika riigieksamil 20 ja rohkem punkti (kitsa matemaatika riigieksamil 80 ja rohkem punkti), kui ta kandideerib õppekavale, mille vastuvõtutingimustes on nõutud laia matemaatika riigieksam. Arvestatakse paremat tulemust. Vastuvõtukatse asemel on lubatud arvestada Eesti Maaülikooli matemaatika ettevalmistuskursuse lõputööd, kui lõputöö tulemus on vähemalt 20 punkti. Kandideerimiseks nõutud punktisummat ületavale laia matemaatika riigieksami või vastuvõtukatse tulemusele lisatakse juurde 16 punkti (riigieksami 100-punktiskaalal, maksimaalne tulemus jääb 100 punkti).

Puuduvad riigieksamid asendatakse keskharidust tõendava dokumendi ühekordse keskmise hindega, v.a laia matemaatika riigieksam. Kui õppekavale kandideerimiseks on nõutav laia matemaatika riigieksami tulemus ja üliõpilaskandidaadil see puudub, sooritab üliõpilaskandidaat vastuvõtukatse.

Punktisumma kujunemine

Konkursipunktide arvestamisel viiakse nii riigieksamitulemused kui keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne 10-punktisüsteemi (riigieksamitulemus korrutatakse 0,1 ja keskhariduse keskmine hinne 2-ga). Keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne võetakse 5-punktisüsteemis arvesse veterinaarmeditsiini eesti õppekeelega õppekaval ning toiduainete tehnoloogia õppekaval. 

NB! Tehnikavaldkonna õppekavale kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma riigieksamilt on 20 punkti.

Väljaspool konkurssi vastu võetavatele üliõpilaskandidaatidele arvestatakse vastava õppekava konkursi paremusjärjestuses maksimaalne punktisumma. Riigieksamite tulemusi sel juhul enam ei vaadata. NB! Vaata ka nõudeid! (Vastuvõtt väljaspool konkurssi)

 

LISAPUNKTID 2020. aastal

Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli lõpetanutele arvestatakse kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad ülikooli eesti õppekeelega õppekavale, v.a maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, veterinaarmeditsiin. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Eesti Maaülikooli õppekavadega seotud valdkondades kutse omandanutele arvestatakse kolm lisapunkti vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 4

Eesti Maaülikooli matemaatika täienduskursuse lõpetanud kandidaatidele üks lisapunkt, kui nad kandideerivad laia matemaatika riigieksami nõudega konkursil ja on täitnud muud vastuvõtutingimused.

Eesti Maaülikooli spordiklubi ettepanekul arvestatakse üks lisapunkt kuni kahele silmapaistvate sportlike saavutustega kandidaadile. Lisapunkti taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge ja esitada vormikohane taotlus.