Akadeemiline eetika

 

Eesti Maaülikool austab akadeemilise eetika alusväärtusi ja põhimõtteid, mis on kirjas Euroopa ülikoolide Magna Chartas, 2002. aastal vastu võetud Eesti teadlaste eetikakoodeksis ning 2017. aastal valminud „Heas teadustavas“. Akadeemilise eetika käsitlemisel rakendab ülikool „Hea teadustava“ viiendas osas „Hea teadustava järgimine, edendamine ja rakendamine“ kirjeldatud üldisi tegevuspõhimõtteid ning võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse printsiipe.

Ülikooli senat on moodustanud akadeemilise eetika komisjoni, mille ülesandeks on 1) tutvustada ülikoolis akadeemilise eetika põhimõtteid ja ennetada süsteemseid probleeme ning 2) lahendada võrdse kohtlemise printsiipi rakendades ülikoolis tekkinud või tekkida võivaid akadeemilise eetika vääritimõistmise või rikkumisega seotud probleeme.

Õppetööga seotud akadeemilise eetika probleeme käsitleb Õppekorralduseeskiri.

 

Hea akadeemiline tava

Hea teadustava

Akadeemilise eetika komisjon

Võrdse kohtlemise juhend

Soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava

Õppekorralduseeskiri

Kelle poole pöörduda