Doktorantide õppetöö


Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe. Doktoriõppe alustamiseks on nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Doktoriõppe nominaalkestus on 4 aastat ja õppekavas määratud õppe maht  240 EAP. Doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega. Doktoriõppe lõpetajale antakse filosoofiadoktori kraad (Doctor of Philosophy (...) - PhD).
Doktoriõpet reguleerib õppekorralduseeskiri, mille tervikteksti leiad õpingute alusdokumentide lehelt.

Kõik õppetööd puudutavad avalduste vormid leiad siit.


ÕPPEKAVAD


ÜLDMOODUL (12 EAP)
Üldõppe moodul  on kohustuslik kõigile doktoriõppe üliõpilastele.
1. Teadus (7 EAP) kohustuslik
    DK.0020    Teaduseetika (2 EAP)
    DK.0004     Intellektuaalomandi kaitse ja autoriõigus (1 EAP)
    DK.0012     Teadustöö metodoloogia (4 EAP)


2. Õpetamine kõrgkoolis (5 EAP)​
    DK.0005     Kõrgkoolididaktika (3 EAP)
    DK.0006     Ülikooli pedagoogiline praktika (2 EAP)

või

3. Ettevõtlus (5 EAP)​ 

    DK.0021     Juhtimine ja ettevõtlus  (3 EAP)
    DK.0022     Ettevõtlus- või juhtimisalane praktika  (2 EAP)

 

ERIALAMOODUL (23-28 EAP)

1. Erialaained (16-21 EAP) kohustuslik

Valik sõltub lõputöö teemast

2. Matemaatiline statistika ja modelleerimine (3 EAP) kohustuslik valitav​
    DK.0016    Matemaatiline statistika 1. Klassikalised meetodid (3 EAP)
    DK.0017     Matemaatiline statistika 2. Mudelid ja mustrid (3 EAP)

 

3. Teaduskommunikatsioon (4 EAP) kohustuslik

    DK.0023     Uurimistöö esitlemine rahvusvahelisel teaduskonverentsil (2 EAP)

    DK.0024    Uurimistöö esitlemine teaduslik-praktilisel konverentsil või doktoriseminaridel (2 EAP)

 

Üldõppe läbiviimise eest vastutab õppeosakond.
Individuaalplaani koostamisel palun arvestada sellega, et kõiki üldõppe aineid ei loeta igal õppeaastal. Nii tunniplaan kui ka info toimumissemestrite kohta ja on leitav ÕISist (tunniplaanid -> doktorikool -> doktoriõppe tunniplaan; tegemist on avaliku infoga ning selle vaatamiseks ei pea olema ÕISi sisse logitud).

INDIVIDUAALPLAAN
Vastavalt õppekorralduseeskirjale on esimese aasta doktorandid kohustatud koostama vormikohase individuaalplaani kahe kuu jooksul immatrikuleerimisest. Plaan esitatakse oma instituudi õppedirektorile ning see peab olema allkirjastatud nii doktorandi kui ka tema juhendaja(te) poolt. Doktoriõppe plaan kinnitatakse instituudi nõukogus.

Individuaalplaani lisamine ÕISi:
Instituudi nõukogus kinnitatud individuaalplaani lisab doktoriõppe üliõpilane õppeinfosüsteemi hiljemalt ühe nädala jooksul kinnitamisest: valige ÕISi esilehelt "Isikuandmed", edasi liikuge valikule "Individuaalplaan ja atesteerimise dokumendid". Avaneb leht, kuhu saate soovitud faili üles laadida.

ATESTEERIMINE
Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.
Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Atesteerimist reguleerib õppekorralduseeskiri. Atesteerimiskomisjonid on kinnitatud õppekavati.

Atesteerimisvormi leiad dokumendivormide lehelt.

Atesteerimisajad
 

AKADEEMILINE PUHKUS
Akadeemilise puhkuse taotlemist ja korda reguleerib õppekorralduseeskiri. Akadeemilist puhkust saavad taotleda ainult need tudengid, kes on immatrikuleeritud enne 2022 õppeaastat.
Akadeemiline puhkuse taotlemiseks tuleb doktorandil kirjutada avaldus instituudi õppedirektori nimele ning esitada see kas EMÜ õppeosakonda (Kreutzwaldi 1a) või instituudi õppekorralduse spetsialistile. Avalduse võib allkirjastada ka digitaalselt ning saata e-kirjaga aadressile diana.pungar@emu.ee

  • Omal soovil võib doktorant akadeemilist puhkust taotleda kuni üheks kalendriaastaks nominaalse õppeaja jooksul. Akadeemilise puhkuse lühim periood on kuus kuud.
  • Tervislikel põhjustel võib akadeemilist puhkust taotleda kuni kaheks kalendriaastaks, lühima perioodiga kuus kuud. Sellisel juhul tuleb akadeemilise puhkuse taotlusele lisada raviasutuse poolt väljastatud tõend, millel on arsti nimi, allkiri ja pitser.
  • Lapsehoolduspuhkust (sh raseduspuhkust) on üliõpilasel õigus saada järgnevalt:
1) arstitõendi alusel kaks kuud enne eeldatavat sünnitustähtaega kuni ühe kuu möödumiseni sünnitustähtajast;
2) pärast lapse sündi saab lapsevanem taotleda akadeemilist puhkust lapse sünnitõendi ja avalduse alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

VÕTA JA ÕPPETULEMUSTE ÜLEKANDMINE
Doktorandil on õigus taotleda eelnevate ja paralleelselt teistes ülikoolides sooritatud õpingute, erialase töökogemuse ja doktorikursustel osalemise arvestamist või asendamist täidetava õppekava ainetena. VÕTAt ka õppetulemuste ülekandmist reguleerib VÕTA kord, mille leiad õppetööd reguleerivate dokumendite lehelt. Dokumendivormide lehelt leiad taotluse vormi ning selle lisad.

Taotlust hindab VÕTA komisjon, mille kohta leiad infot ÕISist oma õppekava üldandmetest. Taotlus tuleb esitada kas õppeosakonda (diana.pungar@emu.ee) või instituudi õppekorralduse spetsialistile. Taotlus võib olla digitaalselt allkirjastatud.

VÕTA korras ei ole võimalik arvestada järgmisi erialaaineid:

    DK.0009     Esinemine rahvusvahelistel teaduskonverentsidel (14 EAP)
    DK.0010     Esinemised teadus- praktilistel konverentsidel ja doktoriseminaridel (16 EAP)