VÕTA – Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine

VÕTA eesmärgid:

·  suurendada hariduslikku ja tööalast mobiilsust;

·  avardada võimalusi elukestvaks õppeks.

VÕTA-t saab kasutada:

· õppekava täitmisel;

· poolelijäänud õpingute jätkamisel;

· sisseastumisel (ülikooli kehtestatud vastuvõtutingimuste täitmiseks).

VÕTA võimaldab arvestada

· varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;

· täiendkoolituses või iseseisvalt õpitut;

· töökogemusest saadud teadmisi ja oskusi.


Eesti Maaülikool tunnustab varasemaid õpinguid ja erialast töökogemust vastavalt ülikooli nõukogu kehtestatud korrale: VÕTA tingimused ja kord (kehtib alates 01.03.2020).

VÕTA juhendid

VÕTA taotleja juhend

VÕTA hindaja käsiraamat

 

VÕTA taotluse esitamine (.doc failid):

Taotlus varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel

Lisa 1 - õppeaine arvestamise taotlus

Lisa 2 - töökogemuse arvestamise taotlus

Lisa 3 - täiendusõppe arvestamise taotlus

OTSUS (täidab hindamiskomisjon)

 

VÕTA protsess EMÜS: protsessijoonis

2008 - 2014 toimus VÕTA arendamine Primus programmi raames.

 

VÕTA nõustajad instituutides

VÕTA erisused instituuditi

 

VÕTA tagasisideküsitlused

Aastatel 2010, 2011, 2012 ja 2013 on üliõpilastelt kogutud tagasisidet VÕTA toimimise kohta Eesti Maaülikoolis. Tagasiside kokkuvõtted leiad siit.

Tagasiside koostamist on kõigil neljal aastal toetanud programm PRIMUS.