Tehnotroonika

 

  • Meil omandad tehnoloogilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, et luua intelligentseid süsteeme ning tagada nende arvutijuhitav funktsioneerimine.

  • Lõpetajana tegutsed erialal, mis loob edasised võimalused enesearenguks läbi elukestva õppe​.

 

Tehnotroonika on multidistsiplinaarne eriala, mis moodustub neljast tehnikavaldkonna suunast: arvutustehnika, elektrotehnika, elektroonika ja mehaanika. Nelja-aastasel rakenduskõrghariduse õppekaval saad alusteadmised inseneriasjandusest. Õppekava läbinuna omistatakse Sulle mehhatroonikainseneri esmakutse (tase 6).

 

Tehnotroonika õppekaval on võimalik spetsialiseeruda järgmistele erialadele:

Elektroonika eriala

Elektroonika suuna läbinuna tunned arvuti põhikomponentide ning mikrokontrollerite ehitust ja tööpõhimõtet, oskad kontrollereid programmeerida, suudab projekteerida ning reaalselt käivitada riistvarasüsteeme, tunned telekommunikatsiooni aluseid ja reaalajasüsteemide tööd. Moodul lõpeb riistvaraprojekti koostamisega.

Mehaanika eriala

Mehaanika suunale spetsialiseerudes õpid tundma elektri-, pneumo- ja hüdroajameid, erinevaid materjalide töötlemistehnoloogiaid ning arvprogrammjuhtimisega (CNC) tööpinke. Moodul lõpeb tooteprojekti koostamisega.

 

Rakenduskõrgharidusõppe vältel omandad süvendatud teadmised insenerigraafikast, visuaal­programmeerimisest, raalprojekteerimisest, elektriahelatest, elektroonikast, elektrimõõtmistest, diferentsiaal- ja integraalarvutusest, inseneri- ja masinamehaanikast, majandusteaduse alustest, protsesside juhtimisest, masinaelementidest ning robotitehnikast.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid kui seminare. Olulise osa õppemahust moodustavad tehnotroonika õppekaval erinevad praktikad, nagu materjalide töötlemise tehnoloogiapraktika, sissejuhatav erialapraktika, pingipraktika ning toomist- ja diplomipraktika.

 

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku neli aastat. Õppejõud on noored innovaatilise mõtlemisviisiga eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist. Üha populaarsem on õppimine või ettevõtluspraktika ERASMUS-vahetusüliõpilasena välismaal. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.

 

Lõpetajana võid tööle asuda tootmis- või arendusettevõttes tehnikaspetsialisti, tehnoloogi, hooldusjuhi või projekteerijana. Samuti toetab õppekava suunitlus alustamist erialase ettevõtlusega. Samuti on võimalik õpinguid jätkata magistrantuuris.

 

 

Sellel õppekaval õppima asumisel võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

Üliõpilaste seltsielu eest kannab hoolt Tehnikaüliõpilaste Selts, mille eesmärk on insenerihariduse populariseerimine Eestis.

 

Vastuvõtunõuded:

  • eesti keele riigieksam vähemalt 20 punkti (2-10 konkursipunkti)
  • laia matemaatika riigieksam vähemalt 20 punkti (2-10 konkursipunkti)
  • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)
  • vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (3-5 konkursipunkti)

Asendusvõimalused:

  • eesti keel – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti;
  • lai matemaatika – enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või matemaatika vastuvõtukatse, mõlema eelnimetatu tulemus vähemalt 20 punkti; või kitsa matemaatika riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti, mida arvestatakse koefitsiendiga 0,7.

Lisakonkursipunktid:

Eeskirja punktide 38.1-38.7 alusel, sh kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiva kutsetunnistuse eest 3 punkti. Arvestatakse järgmiste kutsete tunnistusi: Mehhatroonik, tase 4; Mehhatroonik-tehnik, tase 5.

Väljaspool konkurssi võetakse vastu kutsekeskharidusasutuse tehnika või informaatika ja infotehnoloogia erialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5.

 

Avalduste vastuvõtt toimub 3. juuni - 4. juuli elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juuni - 4. juuli ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9-15!

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia Tehnikaüliõpilaste Seltsi tegemistel silma peal:  

 

Küsi/Võta ühendust:

Tormi Lillerand

E-post: tormi.lillerand@emu.ee

Telefon: +372 5674 7717