Maaehitus (CIVIL ENGINEERING)

Insenerid loovad hooneid ja rajatisi, kus meie inimestena tegutseme. Nagu linnas, tegutsevad insenerid ka maapiirkondades, projekteerides talusid, lautasid, metsa-, jahi- ja kalamajandushooneid. Sinu tulevane õpe on maaehituses on teaduspõhine ning lõpetades on sul taskus ehitusteaduse magistrikraad, samuti ka eluaegne diplomeeritud ehitusinseneri esmakutse (7. tase). Sinu teadmisi ootavad pikisilmi inseneribürood, põllupidajad ja kariloomad, sest just sina oskad lahendada ehitusega seotud projekteerimisalaseid ja tehnoloogilisi probleeme ka maaelu eripäradest lähtuvalt. 

Kas see eriala sobib sulle? 

Hinda 5-palliskaalal kuivõrd allolevad väited sinu kohta käivad:  

 1. Mulle meeldiks praktilise väljundiga eriala, kus saan vabalt planeerida ja luua.  

 1. Ma mõtlen ette oma elule ja sellele, kuidas saan olla õnnelik ja teistele kasulik.  

 1. Ma kujundan oma teadmisi vastavalt enda iseenda huvidele. 

 1. Mulle meeldib olla kursis innovaatiliste ja säästvate lahendustega. 

 1. Mulle meeldib näha ja nautida enda töö füüsilisi tulemusi.  

 

18-25 punkti „See õppekava sobib sulle suurepäraselt!“  

Tundub, et sinu väärtused ja huvid kattuvad suurel määral õppekava eesmärkidega. Meie õppekava pakub sulle võimalust oma teadmisi ja oskusi süvendada. Sinu positiivne suhtumine, kirg ja eelnevad kokkupuuted loovad hea eelduse sellel õppekaval õppimiseks ja tuleviku spetsialistiks saamisel. Ootame sind õppima!  

13-17 punkti „Sul on head eeldused õppekaval õppimiseks.“  

Näib, et su huvid ja väärtused vastavad üsna hästi meie õppekava eesmärkidele. Meie juures õppimine annab sulle täiendavaid teadmisi ja oskusi, samuti kindlust ja sügavamat arusaama sind huvitavatest teemadest. Julgustame sind seda võimalust kasutama, et nii isiklikult kui professionaalselt kasvada. Tee see samm ära ja alusta õpinguid!  

0-12 punkti „Kaalu veel, kas see õppekava on õige valik.“  

Praegu tundub, et su huvid ja eesmärgid päris täielikult õppekava eesmärkidega ei kattu. See ei tähenda, et sa ei võiks siiski selles valdkonnas oma teadmisi ja oskusi edendada, kuigi julgustame kaaluma ka teisi võimalusi, mis sinu praegustele huvidele ja tulevikuplaanidele paremini vastavad. Uuri lähemalt meie teisi erialasid!  

Mida ja kuidas õpid? 

Mida õpid?  

 • Ehitusmaterjale ja nende omadusi kandekonstruktsioonides ja seinte soojustamisel. 

 • Joonestamist, kaasaarvatud erinevate joonestus-, projekteerimis ja BIM tarkvarade kasutamist (nt AutoCAD, Autodesk Revit jms) hoonete arhitektuuri ja kandekonstruktsioonide kavandamisel. 

 • Materjalide ja konstruktsioonide tugevusarvutuste aluseid (tugevusõpetus, ehitusmehaanika) ning nendega seonduvaid aineid (füüsika, matemaatika). 

 • Puit-, teras-, betoon-, kivikonstruktsioonide projekteerimist. 

 • Hoonete kütte-, ventilatsioonisüsteemide lahendusi. 

 • Tootmishoonete, sh põllumajandushoonete projekteerimist ja ehitust. 

 • Süsinikujalajälje arvutust ehitusmaterjalidele ja hoonetele. 

 • Kohalike ja loodussõbralike ehitus- ja soojustusmaterjalide (puit, paekivi, savi, saepuru, pilliroog jne) kasutamist ehitamisel. 

Vaata õppekava siit

Vaata õppeplaani siit

 

Kuidas praktikat saad?  

 • Ehitusinseneriõppe lahutamatuks osaks on teooria kinnitamine katsetega. Mitmetes ainetes, nt tugevusõpetus, ehitusmaterjalid, geotehnika toimuvad laboratoorsed tööd ja katsed. Näiteks valmistavad üliõpilased materjalide tugevus-, ja plastsusnäitajate määramiseks ise katsekehasid ning purustavad neid. Tulemusi võrreldakse teoreetiliste väärtustega. 

 • Meie üliõpilased arendavad enda praktilisi oskuseid Tartu Rakendusliku Kolledži (VOCO) ehituslaborites ehitustehnoloogia aine menetluspraktika raames. Praktika käigus laotakse seinu, plaaditakse vannitubasid, värvitakse, lammutatakse jms. 

 • Ehituseriala menetluspraktika läbid ehitusettevõtetes, nt Embach, Mapri, Savekate diplomeeritud ehitusinseneride juhendamisel. Praktika alusdokumendiks on ülikooli-, ettevõtte- ja üliõpilasevaheline leping.  

 • Praktikabaasina saad kasutada ka õppekavaga seotud tugevusõpetuse, ehitusmaterjalide, ehituskonstruktsioonide laboreid, mis on varustatud kõigi vajalike seadmetega. Seda võimalust kasutatakse nt lõputööga seotud katsete ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ehituseriala diplomipraktika raames. 

 • Praktikaga seotud võimalusi õppekavas on laiendatud eriala valikainetega, nt ehitusmaksumuse ja hankemenetluse õppepraktika, projekteerimise õppepraktika. 

 

Tutvu õppejõududega

Kadri Leiten tegi 12nda klassi lõpus testi "Kes minust võiks saada?" ning siis tundus talle naljakas, et vastuseks tuli õppejõud/teadlane. Nüüd aga astub ta isa suurtes jalajälgedes nii õppejõuna kui oma firmas projekteerijana. Kadri on lõpetanud Eesti Maaülikoolis maaehituse eriala ning hetkel on ka doktorantuur juba lõpusirgel. Praegustele maaülikooli tudengitele õpetab ta maaehitust. Kadri on öelnud, et kõik tema päevad on uskumatult huvitavad!
Villu Leppik on maaülikooli vilistane ja töötav ehitusinsener ning osalenud paljude hoonete projekteerimises nii Eestis kui ka põhjamaades (vt nt https://woodhouse.ee/project/treet/). Eriti meeldivad talle suurte puidust hoonete konstruktsioonid. Villu püüab praktikas saadud teadmisi, oskusi ja näiteid tuua ka tudengitele - tulevastele kollegidele. Ta on öelnud, et sõltumata oma 20 aastasest kogemusest näeb ta, et ehitusinseneeria areneb ning iga päev õpib ta midagi uut. Värsketele tudengitele soovib ta: “Mõelge suurelt, unistage suurelt, inseneeriat saab teha üle maailma!”
Julia Vizel ütleb enda kohta, et on sündinud „kellu käes“ ja leiutanud/ehitanud kogu elu. Vaatamata asjaolule, et tema siht oli juba lapsena selge, jõudis ta õige erialani alles elukogenuna. Julia on lõpetanud Eesti Maaülikooli maaehituse õppekava.
Tudengitele õpetab ta  hoone 3D mudeldamist, raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimist ja ehitustarindite analüüsi lõplike elementide meetodi abil.
   

 

Õppekeskkond 

 • Maaehituse õpikeskkonda on pidevalt kaasajastatud ja uuendatud.  

 • Üliõpilastel on võimalus osaleda Ehitustudengite Seltsi tegevuses. #Facebook  

 

Kuhu edasi? 

Õppimisvõimalused 

 • Õpinguid saad jätkata ka meie doktoriõppes, mille lõpetamisel omistatakse sulle filosoofiadoktori kraad tehnikateaduse erialal. 

 

Karjäär 

 • Sinu võimalikeks karjäärivalikuteks pärast õppekava läbimist võib olla töötada projekteerijana projekteerimisfirmades; ehitus-, objekti- ja projektijuhina ehitusfirmades; ehitusnõuniku ja ehitusjärelevalveinsenerina kohalikes omavalitsustes, ehitusekspertiiside tegijana ning õppejõuna ehituserialaga seotud ainetes kutse-, rakendus- ja kõrghariduses.  

Õppeaste: integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 

Õppevorm: päevaõpe  

Õppe kestus ja maht: 5 aastat, 300 EAP  

Õppekeel: eesti keel   

Õppekohtade arv: 35 

 

Vastuvõtt 2024

Avaldusi saab esitada 3. juunist 4. juulini elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juunist 4. juulini tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal. 

 

Vastuvõtutingimused:

 • eesti keele riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st (2-10 konkursipunkti);
 • laia matemaatika riigieksam vähemalt 30 punkti 100-st (3-10 konkursipunkti);
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3 kuni 5 konkursipunkti).

 

Asendusvõimalused:

 • eesti keel – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti;
 • lai matemaatika – enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või matemaatika vastuvõtukatse, mõlema eelnimetatu tulemus vähemalt 30 punkti; või kitsa matemaatika riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti, mida arvestatakse koefitsiendiga 0,7.

 

Lisakonkursipunktid: 

Lisakonkursipunkte saad siis, kui oled vastuvõtutingimused täitnud ning neid võimalusi on viis:  

 1. kui oled lõpetanud gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga või kutseharidusasutuse kiitusega (3 lisapunkti);
 2. kui oled lõpetanud Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 3. kui osalesid Eesti Maaülikooli matemaatika riigieksami ettevalmistuskursusel alates 2019. aastast ning lõpetasid selle positiivse tulemusega (1 lisapunkt);
 4. kui said preemia õpilasleiutajate riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 5. kui said preemia õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti).

 

Ülikool võib väljaspool konkurssi vastu võtta:

 1. kuni kaks (kõigi õppekavade peale kokku) silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel. Sportlike tulemuste alusel eritingimustel vastuvõtuks kandideerimiseks tuleb esitada dokumendid vastavalt vastuvõtueeskirja punktis 31.6 toodule;  
 2. kuni kolm (kõigi õppekavade peale kokku) Setomaa vallast pärit üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel;  
 3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate;  
 4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust;  
 5. noorte teadusvõistluse Rakett 69 (ETV telesaade) finaalis osalenud üliõpilaskandidaate;
 6. kuni 3 keskmise hindega vähemalt 4,5 kutsekeskharidusasutuses keskhaariduse omandanud ning ehitusliku eriala lõpetanud paremusjärjestuse alusel.

 

Õppekavajuht:

Alexander Ryabchikov, PhD, ehitusmehaanika kaasprofessor, Maaehituse ja veemajanduse õppetool, alexander.ryabchikov@emu.ee, +372 7313173.

 

Õppekorraldusspetsialist:

Merit Karro, õppekorralduse peaspetsialist, Metsanduse ja inseneeria instituut, merit.karro@emu.ee, +372 7313154.